محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ)

محیط رسوبی و چینه ­نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق­ بلاغ)

افشین زهدی1

تاریخ دریافت: 01/ 05/ 1396                                  تاریخ پذیرش: 02/ 08/ 1396

چکیده

در این مطالعه، برای نخستین بار سازند روته در غرب زنجان (برش آق ­بلاغ) از دیدگاه چینه شناسی و  تاریخچه رسوب‌گذاری ارزیابی شده است. این نهشته ­ها به ضخامت 102 متر از سنگ‌آهک، سنگ‌آهک دولومیتی و به میزان کمتر شیل­ های آهکی نازک‌لایه تشکیل شده است. این توالی رسوبی با یک ناپیوستگی همشیب روی ماسه­ سنگ­ های کوارتزی سازند درود قرار گرفته و در بالا نیز توسط افق لاتریتی- بوکسیتی به سنگ‌آهک­ های ورمیکوله­ سازند الیکا ختم می­ شود. اجزای اصلی تشکیل‌دهنده سازند روته شامل انواع مختلف جلبک ­ها، فرامینیفرهای بنتیک کوچک و به میزان کمتر قطعات خارپوست و براکیوپود است. بر مبنای مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی 8 رخساره رسوبی در سازند روته شناسایی شده است. این رخساره ­ها با توجه به انواع ذرات، بافت و محتوای فسیلی بیانگر یک محیط دریایی کم ­عمق در زمان رسوب‌گذاری سازند روته در حاشیه جنوبی غیر فعال پالئوتتیس هستند. نبود رسوبات دوباره نهشته شده نظیر توربیدایت ­ها، وجود میکرایت در اکثر رخساره­ ها، نبود رخساره­ های ریفی و تغییرات تدریجی رخساره ­ها نشان می ­دهد که نهشته­ های کربناته سازند روته به احتمال قوی در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ تشکیل شده است. به دلیل فراوانی و تنوع انواع مختلف جلبک ­ها و فرامینیفرهای بنتیک، سازند روته را می توان یک سیستم رمپ کربناته با فراوانی جلبک و فرامینیفر بنتیک نامید. مشاهدات صحرایی، آنالیز رخساره­ ها و مطالعات چینه­نگاری سکانسی منجر به شناسایی یک سکانس رسوبی رده سوم در سازند روته شده است. سکانس رسوبی توسط مرزهای سکانسی نوع 1 از ماسه­ سنگ­ های کوارتزی سازند درود در پایین و افق لاتریتی- بوکسیتی بین سازندهای روته و الیکا تفکیک می ­شود.

کلیدواژه ­ها: محیط رسوبی، چینه ­نگاری سکانسی، سازند روته، پرمین، زنجان.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

نویسنده مسئول: افشین زهدی؛   E-mail: afshin.zohdi@znu.ac.ir