چینه‎نگاری زیستی، چینه‌نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازندهای دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

چینهنگاری زیستی، چینه‌نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند­های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تأکید بر مرز پرموتریاس

سمیه بهارلوئی یانچشمه۱، ابراهیم قاسمینژاد۲، حسین رحیمپور بناب2 و سیدعلی آقانباتی3

تاریخ دریافت:  16/ 12/ 1395                                            تاریخ پذیرش: 20/ 04/ 1396

چکیده

برش زیرزمینی پرمو تریاس در چاه لاوان 3 از میدان گازی لاوان با 85 متر ستبرا شامل توالی­ هایی از سنگ‌آهک دولومیتی و دولواستون آهکی همراه با انیدریت برای بخش بالایی سازند دالان و 154 متر ستبرا شامل دولوستون و دولوستون آهکی با میان‎لایه­ هایی از انیدریت برای سازند کنگان است. در این مطالعه 116گونه متعلق به 55 جنس از روزن­ بران شناسایی شد که به زیست‌زون­ های Charliellaaltineri-Paraglobivalvulinamira- Dagmaritachanackchiensis Assemblage zone به سن جلفین (Dzhulfian) و Claraiaaurita-Spirorbisphlyctaena Assemblage zone به سن آنیزین (Anisian) تقسیم شدند. در این مطالعه9 ریزرخساره اصلی برای بخش بالایی سازند دالان و 13 میکروفاسیس اصلی برای سازند کنگان با زیر محیط­ های سابخا، پهنه کشندی، لاگون،پشته­ های زیر دریایی و دریای باز شناسایی شد که در یک سکوی کربناته دریایی کم‌ژرفا به‎صورت رمپ هموکلینال نهشته شده ­اند که بر پایه تغییرات رخساره ­ها و الگوی برانباشت عمودی، پیش‎نشینی و پس‌نشینی رسوبات و همچنین هم‌ارزی با پرتو گاما به دو سکانس رسوبی رده سوم برای بخش بالایی سازند دالانو دو سکانس رسوبی رده سوم برای سازند کنگان شامل 2 دسته رسوبیTST و HST قابل تقسیم است و می­ توان آن را در مقیاس جهانی با بخش بالایی سوپرسکانس آبساروکا مقایسه کرد.

کلیدواژه­ ها:چینه‌نگاری زیستی، چینه‌نگاری سکانسی، محیط رسوبی، سازند­های دالان و کنگان، میدان گازی لاوان.

۱دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

۲استاد، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،تهران، ایران

نویسنده مسئول:ابراهیم قاسمی‎نژاد؛ E-mail: eghaseminejad@khayam.ut.ac.ir