ارتباط کانه زایی عنصرآهن با ساختارهای خطی پی سنگی،به کمک مدل های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی

ارتباط کانه ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­زایی عنصر آهن با ساختارهای خطی پی­سنگی، به کمک مدل ­های فرکتالی چندگانه در منطقه بافق، ایران مرکزی

معصومه نبی­لو1،مهران آرین2، پیمان افضل3،احمد ادیب4 و احمد کاظمی مهرنیا5

 

تاریخ دریافت:  25/ 12/ 1395                                                         تاریخ پذیرش: 29/ 03/ 1396

چکیده

مدل ­های چند فرکتالی در سال­ های اخیر به عنوان ابزارهایی مؤثر برای تفکیک واحدهای زمین­ شناسی و نواحی کانه­ زایی از زمینه استفاده شده است. در این مطالعه، مدل فرکتالی عیار- فاصله از ساختارهای گسلی اصلی (C-DMF) ارایه و توزیع معادن آهن شناخته ­شده در منطقه بافق برای یافتن سیمای کانه­ زایی آهن با توجه به فاصله از گسل­ های پی­ سنگی، گسل ­های سطحی و درزه‌های اصلی بر پایه اطلاعات دورسنجی، ژئوفیزیک هوابردی و پیمایش­ های صحرایی رده ­بندی شد. رده­ بندی کانه­ زایی آهن بر پایه مدلC-DMF در دو برگه زمین­ شناسی1:100،000  بهاباد و اسفوردی نشان م ی­دهد که کان ه­زایی اصلی آهن ارتباط قوی با فاصله از گسل ­های پی ­سنگی و اصلی دارد. بر این اساس فاصله کانه ­زایی آهن در حد آستانه عیاری میان 55% تا 60% در این منطقه کمتر از یک کیلومترنسبت به گسل­ های پی­ سنگی است. درحالی که چنین فاصله‌ای برای درزه­ های اصلی در همین حد آستانه عیاری در حد فاصل میان 1778 تا2344 متر و برای گسل ­های زمین­ شناسی1:100،000برگه­ های بهاباد و اسفوردی، در دو حد آستانه عیاری میان 43 % تا 60% در حد فاصل میان 3162 تا 4365 متر است. بنابراین این موضوع، نشان ­دهنده یک ارتباط مثبت میان کانه ­زایی آهن و گسل­ های پی­ سنگی است. به بیان دیگرشواهدهمجواری کانه ­زایی پر عیارآهن پرکامبرین با گسل ­های پی­ سنگی، نشان از رویدادهای زمین‌ساختی همزمان با کافت دارد. مدل فرکتالی C-DMFارائه شده در این پژوهش، می ­تواند کلیدی برای اکتشاف ذخایرمعدنی ماگمایی و گرمابی باشد.

کلیدواژه­ ها: مدل چند فرکتالی، عیار-فاصله از گسل اصلی، کانه­ زایی آهن، اسفوردی، بافق.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین ­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

3دانشیار، بخش مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4دانشیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

5استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات، تهران، ایران

نویسنده مسئول: مهران آرین؛ E-mail: mehranarian@yahoo.com