سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ های پیروکلاستی منطقه بادام، خاور مهاباداستان آذربایجان غربی

سنگ نگاری و ژئوشیمی سنگ ­های پیروکلاستی منطقه بادام، خاور مهاباداستان آذربایجان غربی

اشرف ترکیان1، جمال عبداله‌پور2 و نفیسه صالحی3

تاریخ دریافت:  16/ 12/ 1395                           تاریخ پذیرش: 28/ 05/ 1396

چکیده

سنگ­های پیروکلاستی منطقه بادام (خاور مهاباد، استان آذربایجان غربی)، در منتهی ­الیه بخش شمالی پهنه سنندج- سیرجان قرار دارند. مطالعات سنگنگاری حاکی از آن است که آنها دارای ترکیب بازانیتی و بافت پورفیری و میکرولیتی پورفیری هستند. در این سنگ ­ها، الیوین و کلینو­­پیروکسن­ به‌صورت فنوکریست و و نفلین و کلینوپیروکسنریز­بلور یافت می ­شوند. فضای بین بلورهای مختلف را کانی ­های اوپک و شیشه پر کرده است. ویژگی­ های ژئوشیمیایی نظیرغنی­ شدگی از LILE، محتوی بالایLREE، آنومالی منفی عناصر Nb، Ta وY، آنومالی مثبت Ba، Pb و Th و نیز غنی شدگی از Th/Yb، همگی گویای انست که این سنگ ­ها منشأ گوشته­ ای دارند و از مذاب­ ها یا سیالات/مذاب ناشی از پوسته اقیانوسی فرورانده و متاسوماتیزه متأثر شده ­اند. همانطورکه اشاره شد؛ این ویژگی­ ها به دلیل خصوصیات به ارث رسیده از ناحیه منشأ هستند و نه درجات بالایآلایش پوسته ­ای. بازانیت­ های منطقه مورد بررسی با توجه به نسبت­ هایMREE و HREEها حاصل ذوب بخشی 1 درصدی یک منبع گارنت لرزولیتی در اعماق بیش از 85 کیلومتر (محدوده پایداری گارنت) هستند. علت رخداد ماگماتیسم در منطقه مشخص نیست؛ اما فرضیات پیشین چون لایه ‏لایه شدن لیتوسفر و یا شکست ورقه فرورنده با توجه به ضخامت پوسته در منطقه مورد مطالعه کاربرد ندارد. سه فرض کلی درارتباط با عامل وقوع ذوب بخشی در منطقه مطرح شده است: 1) شکسته شدن فازهای آبدار در اثر افزایش عمق، 2) تغییر و آشفتگی محلی در جریان­های همرفتی و 3) فرورانش و آبزدایی حاشیه غیر فعال صفحه عربی.

کلیدواژه­ ها: بازانیت­، آلایش پوسته ­ای، گوشته، مهاباد (بادام)، آذربایجان غربی.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

نویسنده مسئول:اشرف ترکیان؛  E-mail: a-torkian.a-torkian@basu.ac.ir