تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک-مافیک ده شیخ، کمربند آمیزه افیولیتی اسفندقه-فاریاب

 

تکوین ساختاری بخش باختری مجموعه اولترامافیک-مافیک ده­ شیخ، کمربند آمیزه­ افیولیتی اسفندقه-فاریاب

پریوش لیاقت­زاده1، مجید شاه‌پسندزاده2، مهدی هنرمند3 و حمید احمدی‌پور4

تاریخ دریافت:  23/ 01/ 1395                                          تاریخ پذیرش: 29/ 09/ 1395

چکیده

مجموعه اولترامافیک-مافیک ده­شیخ به عنوان بخشی از کمربند آمیزه­ افیولیتی اسفندقه-فاریاب، از دید ذخایر اقتصادی کرومیتیت با اهمیت است؛ولی به­علت پیچیدگی­ ساختاری، چگونگی جایگیری کانسارهای کرومیتیت و همچنین ارتباط آن با ساختارهای منطقه مشخص نیست. توده اولترامافیک ده­شیخ از هارزبورژیت، دونیت، کرومیتیت، پیروکسنیت و لرزولیت تشکیل شده است. کرومیتیت­ ها بیشتر در بخش مرکزی این توده در معادن فعال بزرگ، کنار و اژدری در سنگ میزبان دونیتی قرار دارند. طبق نتایج به ­دست آمده، این توده تحت تأثیر سه نسل­ دگرشکلی D1تا D3قرار گرفته است. دگرشکلی تراکششی دما بالای D1 با تزریق دایک­ های پیروکسنیتی Di1، تشکیل پهنه برشی شکل­ پذیر راستالغز راست‌گرد بامؤلفه عادی Dsz1 و گسترش چینهای بی ­ریشه  F1در توالی­ های دونیت-کرومیتیت­ مشخص می­ شود. این شواهد می­ تواند نشانگر بالاآمدگی توده اولترامافیک ده­ شیخ در گوشته بالایی تحت تأثیر دگرشکلی D1 باشد. دگرشکلی ترافشارش راستگرد D2با تشکیل گسل­ های مزدوج راستالغز راست‌گرد با مؤلفه وارونF1b و رانده F1aو همچنین رگه­ های منیزیت V1 متمایز می­ شود. ساختارهای D2هنگام جایگزینی مجموعه اولترامافیک-مافیک ده­ شیخ تحت تأثیر پهنه گسلش وارون با مؤلفه راستالغز راستگرد زاگرس درکمربندآمیزه افیولیتی اسفندقه-فاریاب گسترش یافته­ اند. در پایان، دگرشکلی D3با تشکیل پهنه گسل ­های مزدوج راستالغز راستگرد با مؤلفه عادی F2a و عادی F2b به همراه گسترش رگه ­های منیزیت V2 تحت تأثیر یک رژیم تراکشش منطقه ­ای در پهنه گسلی زاگرس متمایز می ­شود. چین­ های F1 و گسل­ های F1a و F2a,bنقش کنترل کننده ساختاری مهمی در دگرشکلی و جایگزینی کانسارهای کرومیتیت منطقه داشته­ اند.

کلیدواژه ­ها:ساختارها، نسل ­های دگرشکلی، کرومیتیت، توده اولترامافیک ده ­شیخ، اسفندقه-فاریاب.

1کارشناسی ارشد، گروه علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

2دانشیار، گروه علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

3استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،کرمان، ایران

4دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

نویسنده مسئول: مجید شاه‌پسندزاده؛ E-mail: m.shahpasandzadeh@kgut.ac.ir