دما-فشارسنجی و جایگاه زمین ساختی متاپلیت های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)

دما-فشارسنجی و جایگاه زمین­ ساختی متاپلیت­ های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت)

صغری رزاقی1، محسن نصرآبادی2٭،کاظم قلی­زاده3، زینب داوودی2

تاریخ دریافت: 20/ 11/ 1395                    تاریخ پذیرش: 20/ 06/ 1396

چکیده

مجموعه دگرگونی گشت در باختر رشت واقع است. سنگ­ های دگرگونی گشت رودخان بخشی از این مجموعه دگرگونی محسوب می ­شود. متاپلیت‌ها (شیست، گنیس و میگماتیت) مهم‌ترین واحد سنگی منطقه گشت رودخان هستند. کانی‌های شاخص شامل استارولیت، گارنت، سیلیمانیت و کیانیت و کانی‌های سنگ‌ساز اصلی ملانوسوم عاری از مسکوویت میگماتیت ­ها، سیلیمانیت و بیوتیت هستند. در ملانوسوم بعضی از نمونه‌ها گارنت نیز وجود دارد. کانی‌های سنگ‌ساز لوکوسوم کوارتز، فلدسپارآلکالن و پلاژیوکلاز،و کانی‌های فرعی لوکوسوم تورمالین، گارنت، مسکوویت و سیلیمانیت هستند. میانگین دما و فشار دگرگونی محاسبه شده، توسط نرم‌افزار ترموکالک و دما- فشارسنج‌های قراردادی برای نمونه‌های شیستی، گنیسی و میگماتیتی به ترتیب 8.6 و 630، ، 6.7 و 650 و 6.3 کیلوبار و 720 درجه سانتی­ گراد است. پاراژنزهای کانی­ شناسی و گرادیان زمین­ گرمایی منتج از محاسبات دما- فشارسنجی متاپلیت­ های گشت رودخان، با گرادیان دگرگونی نوع بارووین یا کوهزایی مطابقت دارد.احتمالاً مجموعه گشت، بیانگر سنگ‌های دگرگونی اعماق متوسط پوسته‌ایجایگاه زمین ­ساختی برخوردی بین بلوک البرز و صفحه توران است که بر اثر واکنش آب­زدایی مسکوویت، ذوب­بخشی متاپلیت­ ها و تشکیل لوکوگرانیت‌های هم­جوار روی داده است.

کلیدواژه‌ها:متاپلیت، میگماتیت، ذوب­بخشی، لوکوگرانیت، دما- فشارسنجی، گشت ­رودخان.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین­ المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3دانشجوی دکترا، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نویسنده مسئول:محسن نصرآبادی؛  E-mail: nasrabady@sci.ikiu.ac.ir