بررسی تأثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس- ژئوسنتتیک

بررسی تأثیر افزودن آهک بر پارامتر‌های مقاومت برشی فصل مشترک خاک رس-  ژئوسنتتیک

نازنین محبوبی‌ مطلق1و احمدرضا محبوبی اردکانی2

تاریخ دریافت:  24/ 01/ 1396                      تاریخ پذیرش: 01/ 06/ 1396

چکیده

روش‌های گوناگونی برای اصلاح مشخصات فنی خاک‌های مسئله ­دار وجود دارد. از جمله تکنیک‌های بهسازی خاک‌ها می‌توان به تثبیت با آهک و تسلیح با المان‌هایی با مقاومت کششی بالا اشاره کرد. تثبیت با آهک سبب انجام واکنش‌هایی می‌شود که منجر به بهبود خواص اولیه خاک رسی می‌­شوند. امـروزه اسـتفاده از ژئوسینتتیک‌ها برای بهبود ویژگی‌های مهندسی انواع مختلف خاک‌­ها به خوبی پذیرفته شده است. اکثر مطالعات محدود به خاک‌های درشت‌دانه بوده و تحقیقـات و مطالعـات انـدکی در خصـوص امکـان پـذیری استفاده از مسلح‌کننده‌ها در خاک‌های چسبنده انجام یافته است. با توجه به اثرات مثبت افزودن آهک به خاک‌های ریزدانه و تسلیح این خاک­‌ها توسط ژئوسنتتیک، اثرات توأم این روش‌ها احتمالاً بتواند کاربرد‌­های خاک‌های ریزدانه را گسترده‌تر کند. در این پژوهش خاک‌های رسی با درصد­‌های مختلف آهک (0، 2، 4 و 6) تثبیت و با ژئوسنتتیک (ژئوتکستایل و ژئوگرید) مسلح شده و پس از 1 و 7 روز عمل‌آوری تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفته‌اند. برای حصول پارامتر­های فصل مشترک خاک-ژئوسنتتیک و بازده مسلح‌سازی، آزمایش‌ها در دو گروه نمونه‌های مسلح شده با ژئوگرید با و بدون اعضای متقاطع عرضی آن و همچنین مسلح شده با ژئوتکستایل انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که تثبیت با آهک، مقاومت برشی نمونه‌ها را افزایش می‌دهد و با افزایش زمان عملآوری بر این مقاومت افزوده می­ شود. مقاومت برشی نمونه­ های مسلح شده در مقایسه با نمونه‌های غیر مسلح بیشتر بوده و در یک تنش قائم یکسان، مقاومت نمونه ­های رس-ژئوگرید بیش از رس-ژئوتکستایل است. در زمان عمل‌آوری یکسان، بیشترین مقاومت برشی و بازده مسلح سازی در نمونه‌های مسلح و تثبیت شده با 4% آهک به دست آمده و این مقاومت و بازده با افزایش زمان عمل‌آوری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها:پارامتر‌های مقاومت برشی، خاک رس، آهک، ژئوسنتتیک، آزمایش برش مستقیم.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نویسنده مسئول:نازنین محبوبی‌ مطلق؛ E-mail: nazaninmahbobimotlagh@gmail.com