بهینه سازی تعیین رده رخساره‌های پتروفیزیکی با تحلیل سریع مؤلفه های مستقل و تبدیل کسینوسی گسسته پایه K نزدیک ترین همسایه در میدان مارون مخزن آسماری

بهینه ­سازی تعیین رده رخساره‌های پتروفیزیکی با تحلیل سریع مؤلفه ­های مستقل و تبدیل کسینوسی گسسته پایه K نزدیک ­ترین همسایه در میدان مارون مخزن آسماری

سیدعلی هاشمی‌نژاد1 و کامیار احمدی2

تاریخ دریافت:  09/ 09/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 02/ 03/ 1396

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین بهینه رخساره‌های پتروفیزیکی از روی داده‌های نموداری چاه است. با استفاده از روش دسته‌بندی خودکار K نزدیک­ترین همسایه می‌توان رخساره‌های پتروفیزیکی را تعیین کرد؛ اما نه به­ صورت بهینه. برای تعیین بهینه رخساره‌ها، روش K نزدیک ­ترین همسایه با روش‌های تحلیل سریع مؤلفه ­های مستقل و تبدیل کسینوسی گسسته تلفیق می‌شود که این امر موجب افزایش نرخ موفقیت روش K نزدیک ­ترین همسایه و تعیین بهینه رخساره‌های پتروفیزیکی می‌شود که به ­دنبال آن می‌توان مدل‌سازی و توصیف مخازن هیدروکربنی را انجام داد. پژوهش در دو مسیر متفاوت انجام می‌شود. در مسیر اول، روش تحلیل سریع مؤلفه ­های مستقل روی داده اعمال‌ و سپس توسط روش K نزدیک­ترین همسایه دسته‌بندی می‌شود و در مسیر دوم روش‌های تحلیل سریع مؤلفه­های مستقل و تبدیل کسینوسی گسسته روی داده‌ها اعمال و سپس توسط روش K نزدیک­ترین همسایه دسته‌بندی می‌شود. در پایان نرخ موفقیت دسته‌بندی توسط K نزدیک­ترین همسایه در هر دو مسیر به­ منظور تعیین بهینه رخساره‌های پتروفیزیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزیابی انجام‌ شده نشان می‌دهد که اعمال روش مسیر دوم روی داده‌ها به‌طور معنی‌داری نرخ موفقیت دسته‌بندی توسط روش K نزدیک­ترین همسایه را افزایش می‌دهد که این امر موجب تعیین بهینه رخساره‌های پتروفیکی می‌شود که همان هدف از انجام این پژوهش است. داده‌های مورد استفاده، نمودارهای صوتی (Sonic Log)، پرتوی گاما (Gamma Ray)، چگالی (FDC یا RHOB)، تخلخل نوترون (CNL یا NPHI) و نگارهای القایی ژرف (ILD) از میدان نفتی مارون در جنوب کشور ایران هستند.

کلیدواژه­ ها: تبدیل کسینوسی گسسته، تحلیل سریع مؤلفه ­های مستقل، تعیین رخساره‌های پتروفیزیکی، K نزدیک­ترین همسایه، هموارسازی.

1کارشناسی ارشد، گروه مهندسی نفت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2دکترا، گروه مهندسی نفت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

‌نویسنده مسئول: کامیار احمدی؛  E-mail: petroyaran@gmail.com