کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگ های آتشفشانی شمال خاور روستای علون‌آباد (خاور اصفهان)

کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگ ­های آتشفشانی شمال خاور روستای علون‌آباد (خاور اصفهان)

زهرا نصراصفهانی1، محمدهاشم امامی2، سید جمال شیخ­ ذکریایی3 و سید حسن طباطبایی4

تاریخ دریافت:  29/ 08/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 27/ 01/ 1396

چکیده

منطقه مورد مطالعه در استان اصفهان و در شمال خاور روستای علون‌آباد جای گرفته است. این ناحیه بخشی از کمربند ارومیه- دختر در ایران مرکزی است. بیشتر این ناحیه را سنگ ­های آذرین به سن ائوسن تشکیل داده است که شامل آندزیت بازالت به همراه سنگ‌های آذرآواری از نوع ایگنیمبریت و توف است. بافت آنها بیشتر پورفیری، میکرولیتی است. پلاژیوکلاز، آمفیبول و کلینوپیروکسن از کانیهای اصلی قابل تشخیص است. به دلیل عملکرد دگرسانی، کانیهای ثانویهای مانند کلریت، کلسیت، اپیدوت و اکسیدآهن در این سنگ‌ها ایجاد شده است. تجزیه الکترون‌میکروپروپ نشان‌دهنده ترکیب دیوپسید- اوژیت برای پیروکسن­هاست. بر پایه ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن، ماگمای مادر دارای روند کالک‌آلکالن و جایگاه زمین‌ساختی تشکیل آن، در ارتباط با فرورانش است. مطالعه شیمی کلینوپیروکسن بیانگر میزان درصد آب ماگمای میان 2 تا 10 درصد است. زمین‌دمافشارسنجی کلینوپیروکسنها دمای تشکیل 925 تا 1091 درجه سانتی‌گراد و فشار 2 تا 10 کیلوبار را برای تشکیل سنگ‌های مورد مطالعه  نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها: کلینوپیروکسن، سنگ‌های آتشفشانی، تکتونوماگمایی، علون‌آباد، اصفهان.

1دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

3استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده مسئول: محمدهاشم امامی؛  E-mail: hashememami@yahoo.com