ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشأ احتمالی ارتوگنیس های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران

ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشأ احتمالی ارتوگنیس­های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران

هاشم رهبری1، نعمت‌الله رشید‌نژاد عمران1 و مرتضی خلعت ­بری جعفری2

تاریخ دریافت:  29/ 02/ 1393                                         تاریخ پذیرش: 10/ 02/ 1396

چکیده

منطقه­ مورد مطالعه در شمال­ خاوری تکاب به عنوان بخشی از مجموعه دگرگونی تکاب شامل سنگ های دگرگونی مختلف همانند شیست ­های رسی، ارتوگنیس، متابازیت ­ها و متااولترامافیک­ ها و مرمر است. این سنگ ­ها بخشی از پوسته­ قاره ­ای ایران زمین هستند که بر اثر عملکرد فازکوهزایی پان ­آفریکن در پروتوروزوییک پایانی- کامبرین آغازین دگرگون و دگرریخت شده ­اند و بر اثر عملکرد فاز کوهزایی آلپ پایانی در ترشیاری، توسط توده­ های نفوذی بسیاری با ترکیب حدواسط تا اسیدی مورد هجوم قرار گرفته ­اند. بر پایه داده ­های ژئوشیمیایی، سنگ مادر ارتوگنیس‌های کوهستان بلقیس پتاسیمبالاست و به سری ماگمایی کالک­آلکالن تعلق دارد و فرایند­های تفریق بلوری و آمیختگی ماگمایی نقش بسزایی در تحول آن داشته است. الگوی تغییرات عناصر کمیاب بهنجار شده با کندریت و گوشته اولیه نشان‌دهنده غنی­ شدگی این سنگ­ ها از LREE و LILE، تهی­ شدگی  آنها از HREE و HFSE و وجود بی‌هنجاری  ­های منفی Eu, Nb, Ti, Ba, Sr, P  در بیشتر نمونه ­هاست که این در کنار موقعیت نمونه ­ها در نمودارهای تمایز محیط زمین‌ساختی و نیز میزان پایین TiO2 و P2O5  همراه با نسبت پایین Nb/Zr  نشان از شکل‌گیری سنگ­ های مورد مطالعه در محیطی مرتبط با فرورانش و حاشیه فعال قاره ­ای تا محیطی برخوردی دارد. همچنین شواهدی همچون نسبت La/Nb بزرگ‌تر از 1 نمونه­ های مورد مطالعه، مقدار به نسبت بالای نسبت­ هایZr/Nb (14.7), Th/Nb (1.5), Ba/Nb (58), La/Nb (3)  و Ti/Zr (14.9)، نسبت­های (La/Sm)n, Nb/Ce  که به مقادیر ارائه شده برای پوسته (به­ترتیب برابر با 23/0 و 52/4) بسیار نزدیک است (به‌طور میانگین برابر با 24/0 و 76/3)؛ همگی منشأ گوشته ­ای محض را برای نمونه­ های مورد مطالعه رد می‌کنند و به نظر می­ رسد تلفیقی از ماگماهای پوسته ­ای و گوشته­ ای در تکوین این نمونه­ ها دخیل بوده است. همه این ویژگی ­های ژئوشیمیایی در کنار رخنمون سنگ­ های افیولیتی و زمین‌درزهای کهن (سرپانتینیت­ ها، متامافیک و متا اولترامافیک ­ها) در پیرامون این سنگ­ های دگرگونی درجه متوسط تا بالا نشان می‌دهد که پس از پایان فرورانش سنگ‌ کره اقیانوسی، رژیم برخوردی در منطقه حاکم شده است. 

کلیدواژه ­ها: کوهستان بلقیس، مجموعه دگرگونی تکاب، ارتوگنیس، شمال باختری ایران.

1دانشیار، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

نویسنده مسئول: نعمت‌الله رشید‌نژاد عمران؛  E-mail: rashid@modares.ac.ir