سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی)

سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی)

آزاده بهاروندی1، سیدسعید محمدی2و  ملیحه نخعی3

تاریخ دریافت:  23/ 12/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 13/ 03/ 1396

چکیده

در منطقه بشگز در 50 کیلومتری شمال‌‌‌‌‌‌‌‌ باختر سربیشه و در حاشیه خاوری بلوک لوت،‌ واحدهای گدازه‌‌ای ترشیری با ترکیب آندزیت ‌‌‌‌بازالتی، آندزیت و داسیت رخنمون دارند. بافت چیره این سنگ ­ها،­ پورفیری با زمینه میکرولیتی- شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، گلومروپورفیری و حفره‌ای است. کانی‌‌‌‌های اصلی در گدازه­ های آندزیتی شامل پلاژیوکلاز، پیروکسن، آمفیبول، بیوتیت و در داسیت­ها شامل پلاژیوکلاز، کواتز، آمفیبول و بیوتیت هستند. بررسی‌های ژئوشیمیایی نشان می‌‌‌دهد که این سنگ‌‌ها، ماهیت کالک‌آلکالن پتاسیم متوسط تا بالا دارند. غنی‌شدگی Sr، Zr، Cs، Th، K، تهی‏ شدگی Nb، Ti، P، Ba و غنی­ شدگی LREE نسبت به HREE در نمونه‌های بررسی شده، بیانگر شکل‌‌‌‌‌گیری آنها در محیط وابسته به فرورانش و حاشیه فعال قاره ­ای است. بر پایه نمودار نسبت‌های عناصر کمیاب، سنگ‌‌های آتشفشانی منطقه بشگز در گستره کمان‌های آتشفشانی جوان یا مراحل آغازین فرورانش واقع شده‌اند. میزان Mg# در سنگ‌‌های آتشفشانی منطقه بشگز به ‏طور میانگین حدود 48 است که بیانگر نقش اجزای گوشته‌ای در تشکیل آنهاست. نسبت­ پایین Sm/Yb (کمتر از 2.5) در گدازه­ های بررسی ­شده، بیانگر نبود گارنت در منشأ است. نسبت پایین Zr/Ba (میانگین0.34) و نسبت La/Nb بالا (3.19-2.22) در گدازه ­های منطقه مورد مطالعه، نشان‌دهنده خاستگاه گوشته سنگ ‏کرهای است. نمودارهای نسبت MREE/HREE، نشان از این دارد که گدازه­ های منطقه بشگز در قلمرو رخساره اسپینل لرزولیت فلوگوپیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دار جای میگیرند. نسبت پایین Ba/Rb (20<) و نسبت بالای Rb/Sr (1/0>)، حضور فلوگوپیت را در منشأ تایید می­ کند. الگوی یکنواخت عناصر خاکی کمیاب و مقادیر متوسط LaN/LuN (14-8) در سنگ­ های حدواسط و اسیدی بشگز، بیانگر ارتباط ژنتیکی آنهاست.

کلیدواژه‌ها: آندزیت، کالک‌آلکالن، اسپینل‏ لرزولیت، بشگز، بلوک لوت.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‏شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2استاد، گروه زمین‏شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

نویسنده مسئول: سیدسعید محمدی؛  E-mail: ssmohammadi@birjand.ac.ir