بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار ۱۸O و ۱۳C

بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار 18O و 13C

ریحانه روشنک1، علیرضا زراسوندی2، هوشنگ پورکاسب3 و فرید مُر4

تاریخ دریافت: 13/ 05/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 25/ 02/ 1396

چکیده

بیشتر نهشته‌های تراورتن ایران در کمربندی با امتداد شمال باختری- جنوب خاوری (کمربند ارومیه-دختر) از منطقه تبریز تا زاهدان گسترش یافته است. در طول این نوار فعالیت‌های زمین‌ساختی جوان(پلیوسن تا حال حاضر) به همراه چشمه‌های آبگرم و فعالیت‌های آتشفشانی دیده می‌شود. در این پژوهش تراورتن‌های منطقه آذربایجان شرقی که در شمال پهنه ساختاری ارومیه- دختر جای گرفتهاند؛ بررسی شدند و با تراورتن‌های منطقه کردستان و آذربایجان‌غربی که در بخش شمالی پهنه سنندج- سیرجان جای گرفتهاند؛مقایسه شدند. با استفاده از مطالعات کانی‌شناختی و ایزوتوپ‌های18O و 13C، نمونه‌های هر دو منطقه مورد مطالعه در رده گرمازاد رده‌بندی شدند. تراورتن‌‌های شمال پهنه ارومیه- دختر از دید سنگ‌ رخساره بیشتر در رده قشرهای بلورین قرار گرفته‌اند؛ درحالیکه نمونه‌های سنندج-سیرجان درسه رده پیزولیت، قشرهای بلورین و تراورتن‌های قلوه‌ای جای می‌گیرند. با محاسبه ( CO2 )δ13C، مقدار CO2آزاد شده از آب در زمان ته‌نشست تراورتن به دستآمد و مشخص شد که CO2موجود در آب چشمه‌‌های تراورتن‌ساز، از سیال‌های ماگمایی پوسته‌ای منشأ گرفته‌اند.همچنین نتایج تجزیه ایزوتوپ‌های پایدار مناطق مطالعاتی با نهشته‌های تراورتن کشور ترکیه مقایسه شد که نشان دادچگونگی تشکیل، منشأCO2و ترکیب ایزوتوپی در تراورتن‌های هر دو منطقه مشابه است.

کلیدواژهها:تراورتن، ارومیه- دختر، سنندج- سیرجان، ایزوتوپ‌های18O و 13C.

1دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4استاد، بخش علوم زمین، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

‌نویسنده مسئول:علیرضا زراسوندی؛ E-mail: zarasvandi_a@scu.ac.ir