ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری در برش دشت روم (جنوب یاسوج)

ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری در برش دشت روم (جنوب یاسوج)

طیب بینازاده1، علی بینازاده2 و طهمورث وفائی3

تاریخ دریافت:  15/ 10/ 1395                              تاریخ پذیرش: 20/ 03/ 1396

چکیده

سازند آسماری توالی ستبر کربناته‌ای در حوضه فورلند زاگرس (جنوب باختر ایران)است که در زمان الیگوسن- میوسن پیشین نهشته شده است. سازند آسماری دربرش دشت روم (۱۵کیلومتری جنوب یاسوج) ستبرای 233 متردارد. در این پژوهش ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه روزن‌بران کف‌زی در این ناحیه به شناسایی 23 جنس و 32 گونه و مطالعه برش مورد نظر درمجموع به شناسایی سه مجموعه زیستی زیر انجامید:

1.Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa assemblage zone

2.MiogypsinaElphidium sp., Peneroplisfarsensis assemblage zone

3.Borelismelocurdica- Meandropsinairanica assemblage zone 

روزن‌بران شناسایی شده سن الیگوسن پیشین (روپلین- شاتین) تا میوسن پیشین (بوردیگالین) را برای سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می‌کنند. برپایه مطالعات آزمایشگاهی ۹ ریزرخساره آهکی در سه زیرمحیط لاگون، سد ودریای باز شناسایی شد. نهشته‌های سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه در یک سکوی کربناته دریایی اپی‌کانتیننتال ازنوع رمپ هموکلینال رسوب‌گذاری کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها:سازندآسماری، یاسوج، ریزرخساره، الیگومیوسن، چینه‌نگاری زیستی.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

3کارشناسی ارشد، نمایندگی سازمان زمین‌شناسی ایران دراستان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران

نویسنده مسئول:طیب بینازاده؛  E-mail: tayyeb.binazadeh@yahoo.com