بررسی و مقایسه ژئوشیمی توده های نیمه‌ژرف باردار و نابارور با نگرشی بر شواهد آداکیت ها در محور دهج-میدوک (شمال شهربابک)

بررسی و مقایسه ژئوشیمی توده­ های نیمه‌ژرف باردار و نابارور با نگرشی بر شواهد آداکیت­ ها در محور دهج-میدوک (شمال شهربابک)

لیلا برهمند1، منصور قربانی2 و سید محمد پور معافی2

تاریخ دریافت:  09/ 06/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 03/ 12/ 1395

چکیده

محور دهج-میدوک در شمال شهر بابک جای دارد. در این منطقه، در مجموع 9 توده پورفیری نیمه‌ژرف شامل میدوک، پرکام، ایجو، سقینو، چاه‌فیروزه، نرکوه، ایوب انصار، سرا و کدر  با سن الیگوسن تا پلیوسن دیده می­شود که از میان آنها توده­ های پرکام، ایجو، سقینو، چاه‌فیروزه و میدوک باردار و توده­ های نرکوه، ایوب انصار، سرا و کدر نابارورهستند. ترکیب این توده­ ها بیشتر شامل دیوریت پورفیری، کوارتزدیوریت و گرانودیوریت است. بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی مشخص شد که ماگمای مجموعه مورد بررسی، سرشت پرآلومین تا متاآلومین دارد و سری ماگمایی آن از نوع کالک ­آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیتی است. همچنین بررسی نمودارهای تغییرات اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی، طیف پیوسته‌ای میان ترکیبات سنگ‌های مورد مطالعه نشان می­ دهد که نشان‌دهنده انجام تفریق ماگمایی گسترده در طی تبلور است. شواهد صحرایی و ژئوشیمیایی نشان می­دهد که فعالیت ماگمایی محور دهج-میدوک از نوع Iاست. همه داده ­ها نشان می ­دهند که سنگ‌های مورد مطالعه، حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی نوتتیس به زیر پوسته قاره‌ای ایران مرکزی هستند. در بخش ­هایی از منطقه مورد مطالعه، فرورانش تخت رخ داده و به همین سبب، نرخ ذوب بخشی نیز پایین است و در نتیجه سنگ­ های آداکیتی تشکیل شده­اند. این سنگ ­های آداکیتی، توده­های نفوذی زمان پلیوسن را تشکیل داده ­اند و به سبب اینکه ماگما در مراحل پیشین فعالیت ماگمایی و در طی تشکیل توده­ های باردار، عناصر فلزی خود را از دست می­ دهد، کانه ­زایی ندارد و ناباروراست.

کلیدواژه‌ها: محور دهج-میدوک، فرورانش، کمربند ماگمایی ارومیه-دختر،فعالیت ماگمایی آداکیتی.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نویسنده مسئول:لیلا برهمند؛E-mail: l.berahmand@gmail.com