تحلیل زمین‌ساختی منطقه آوج– آبگرم با استفاده از روش‌های سنجش‌ از دور و تحلیل الگوی فرکتالی، شمال ‌باختر ایران

تحلیل زمین‌ساختی منطقه آوج آبگرم با استفاده از روش‌های سنجش‌ از دورو تحلیل الگوی فرکتالی، شمال ‌باختر ایران

رضا علی‌پور1، امیرحسین صدر1 و سحر قمریان2

تاریخ دریافت:  17/ 07/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 21/ 03/ 1396

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل خطواره‌های ساختاری، شکستگی‌ها و گسل‌های پنهان منطقه آوج- آبگرم و تعیین الگوی فرکتالی حاکم بر آنها با استفاده از روش‌های سنجش‌ از دور است. نقشه خطواره‌ها، با استفاده از الگوریتم مناسب از داده‌های مکانی، تصاویر ماهواره‌ای لندست8و الگوی سایه ارتفاعی به روش نیمه‌اتوماتیک استخراج و سپس برای مشخص کردن خطواره‌های ساختاری، از برداشت‌های صحرایی و زمین‌لرزه‌های دستگاهی ثبت شده استفاده شد. با استفاده از تحلیل‌های فرکتالی، الگوی شکستگی‌ها و خطواره‌های ساختاری منطقه به روش مربع شمارو بعد فرکتالی دردو پهنه گسلی حسن‌آباد و آوج از نمودارهای Log – Log، به‌دست آمده است. با توجه به ابعاد فرکتالی خطواره‌های ساختاری، موقعیت گسل‌های طولی منطقه و مرکز سطحی زمین‌لرزه مخرب چنگوره - آوج (1381)، می‌توان بیان کرد که گسل‌های آبدره و خر‌رود، از گسل‌های پنهان و فعال در زیر رسوبات آبرفتی در منطقه مورد مطالعه هستند. چگالی گسل‌ها در پهنه‌‌گسل حسن‌آباد و بالاتر بودن بعد فرکتالی شکستگی‌ها در این پهنه در قیاس با پهنه گسل آوج نشان‌دهنده فعالیت نسبی بالاتر گسل‌های حسن‌آباد و خر‌رود است.

کلیدواژه‌ها:خطواره‌، سنجش‌ از دور، فرکتال، گسل‌ پنهان، منطقه آوج - آبگرم.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌‌سینا، همدان، ایران

2کارشناس‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌‌سینا، همدان، ایران

نویسنده مسئول:امیرحسین صدر؛ E-mail: sadr_struct@yahoo.com