فرایند دولومیتی شدن و ارتباط آن با رخساره های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج فارس

فرایند دولومیتی ­شدن و ارتباط آن با رخساره­ های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج­ فارس

رحیم کدخدائی ایلخچی1، بیژن نوری2و رعنا جدیری آقایی3

1­دکترا، شرکت توسعه انرژی نارگان آمیتیس­، تهران، ایران

2­دکترا، شرکت نفت فلات قاره ایران، تهران، ایران

3کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت:  04/ 10/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 26/ 01/ 1396

چکیده

سازندهای دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به عنوان سنگ­ های مخزن اصلی برخی میادین خلیج فارس شناخته می­ شوند. این سازندها با توالی کربناته-تبخیری، متشکل از رخساره­ های پشته­ سدی، لاگون و پهنه کشندی هستند که در بخش ­های کم­ ژرفای یک محیط رمپ کربناته و در شرایط آبوهوایی گرم و خشک گسترش پیدا کرده ­اند. در این رخساره­ ها، دولومیتی ­شدن فرایند دیاژنزی متداولی است که از دید چگونگی تشکیل و توزیع و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در این نوشتار مطالعه و بحث شده است. این فرایند با توجه به ویژگی­ های بافتی اولیه و نیز تأثیر فرایندهای انحلال و سیمان ی­شدن انیدریت، تأثیر متفاوتی بر ویژگ ی­های مخزن دارد. بیشتر دولومیت ­ها به­صورت جانشینی و بخشی ناچیزی نیز به­ صورت سیمان گسترش دارند. دولومیت­ های جانشینی ریز­بلور در رخساره­ های گل­ غالب پهنه کشندی، تحت شرایط تبخیر سطحی و تغلیظ آب‌های منفذی طی دیاژنز اولیه شکل گرفته ­اند. در صورتی که دولومیت ­های جانشینی ­در رخساره­ های دانهغالب،­ به ­صورت حفظ­ کننده و تخریب­ کننده فابریک بر اثر نفوذ شورابه­ های تبخیری طی دیاژنز تدفینی تشکیل شده ­اند. در این رخساره­ ها انیدریت به‌صورت سیمان کومه­ ای و فراگیر گسترش دارد.­ رخساره ­های­ دولومیتی با سیمان انیدریت فراگیر، مانند رخساره­ های ریزبلور پهنه کشندی کیفیت مخزنی پایینی دارند. رخساره­ های دولومیتی با سیمان انیدریت کومه ­ای و رخساره­ های با دولومیت جانشینی­ درشت‌بلور کیفیت مخزنی بالاتری دارند. نتایج نشان می ­دهد که فرایند دولومیتی ­شدن در صورتی که با ایجاد بلورهای درشت به­ صورت تخریب کننده فابریک بهویژه درون رخساره ­های دانه غالب همراه بوده، نقش مؤثری در بهبود کیفیت مخزنی داشته است.

کلیدواژه­ ها:دولومیتی­ شدن، شورابه­ های تبخیری، انیدریت، انحلال، ­کیفیت مخزنی، سازندهای دالان بالایی و کنگان.

نویسنده مسئول:رحیم کدخدائی ایلخچی؛ E-mail:rahimkadkhodaee2005@yahoo.com