بازسازی تنش کواترنری بر اساس تحلیل لغزش گسل در نیمه جنوبی البرز خاوری

 
نوشته: دکتر پرویز امیدی , دکتر میر علی اکبر نوگل سادات ودکتر منوچهر قرشی
بر اساس یافته های سینما تیک با مقیاس های متفاوت در پهنه های گسل کواترنری در نیمه جنوب البرز خاوری وبا استفاده از روش های نوین تحلیل لغزش گسل که درآن , وضعیت سطح ها وبردارهای لغزش-فاکتور بیضوی تنش, جهت های تنش های اصلی وزاویه اصطکاک داخلی توده سنگ دخالت دارند, میدان تنش کواترنری در منطقه مورد مطالعه بازسازی گردید.موقعیت تنش هایشa3,a2,a1 برای داده های اولیه(دوران نیافته)به ترتیب
091/11, 332/67,184/20 وبرای داده های دوران یافته به ترتیب 0 77   /08 ,232 /82,346/40 تعیین شد.شکل بیضوی تنش نیز بر مبنای فاکتور شکل )] a3 – a1 )/ ) a2-a3 ( = R [ تعریف شده توسطangelier(1975) تعیین گردید.مقدار R برای همه محدوده هادر حدود5/  ونوع دگر ریختی وترافشاری(transpressional) چپبر با مؤلفه کوچک شاغولی به دست آمد.این نتیجه نشان از وجودمیدان تنش با وجهت a1 رو به شمال و درنتیجه حرکت رو به شمال پوسته در این پهنه از کشور دارد.نتیجه به دست آمده با نتایج به دست آمده از سایر روش هامانند سازو کار زمینلرزه ها سازگاری خوبی دارد.

واژه های کلیدی:البرز خاوری, گسل کواترنری, تنش دیرین وتحلیل لغزش گسل