محیط رسوبی، رخساره های الکتریکی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

محیط رسوبی، رخساره­ های الکتریکی و چینه ­نگاری سکانسی سازند فهلیان (کرتاسه آغازین) در دشت آبادان

عباس رمضانی اکبری1، حسین رحیم پوربناب2، محمدرضا کمالی3، رضا موسوی حرمی4 و  علی کدخدایی5

تاریخ دریافت:  03/ 06/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 13/ 04/ 1395

چکیده

سازند فهلیان یکی از سازندهای گروه خامی با سن نئوکومین، میزبان ذخایر هیدروکربوری مهمی در ایران است و در میادین نفتی دشت آبادان اهمیت ویژه ­ای دارد. ستبرای این سازند در چاه‌های مطالعه شده به­ طور میانگین 440 متر و فصل مشترک زیرین آن با آهک­ های رسی سازند گرو تدریجی است و در رأس با آهک­ های رسی و مارن­ های سازند گدوان  پوشیده می­ شود. مطالعه مقاطع نازک تهیه شده از کنده­ ها و مغزه­ های حفاری و تطابق آنها با رخساره ­های الکتریکی به شناسایی 12 ریزرخساره و 2 لیتوفاسیس انجامیده است. محیط رسوبی سازند فهلیان از دو بخش کربناته و مخلوط کربناته- آواری تشکیل می­ شود. بخش پایینی سازند فهلیان در یک رمپ کربناته و بخش بالایی آن در محیط مخلوط کربناته- تخریبی نهشته شده است. برای مشخص کردن رخساره­ های الکتریکی، گروه­ های سنگی با روش MRGC مدل ­سازی شده ­اند. بهترین تطابق میان ریزرخساره­ های و رخساره ­های الکتریکی در مدل 12 خوشه ­ای (در روش MRGC)  ایجاد شده است. از نتایج این گونه دریافت می ­شود که گروه­ های سنگی نامتجانس­ در سنگ ­نگاری مانند محیط مخلوط کربناته- آواری می ­توانند رخساره­ های الکتریکی قابل قبولی ارایه دهند. همچنین در گروه­ های سنگی متجانس مانند محیط رمپ کربناته رخساره ­های الکتریکی نمی­ توانند ریزرخساره ­های مدنظر زمین­شناسی را کاملاً تشخیص دهند. بر پایه مطالعات سنگ­ نگاری و رخساره­ های الکتریکی، سازند فهلیان از دید چینه‌شناسی سکانسی شامل 3 سکانس رده سه با مرز نوع دوم است که انتهای سکانس سوم در بخش مخلوط کربناته- تخریبی با مرز سکانسی نوع یک به سازند گدوان ختم می­ شود.

کلیدواژه ­ها: سازند فهلیان، محیط رسوبی، رمپ کربناته، رخساره الکتریکی، چینه ­نگاری سکانسی.

1دکترا، گروه زمین­ شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2استاد، دانشکده زمین­ شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3دانشیار، پژوهشکده اکتشاف و تولید، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4استاد، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5دانشیار، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نویسنده مسئول: حسین رحیم ­پور بناب؛ E-mail: rahimpor@khayam.ut.ac.ir