تفکیک فازهای تنش دیرین با استفاده ازداده های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال

تفکیک فاز­های تنش دیرین با استفاده ازداده­ های سطوح لغزش گسلی در منطقه خلخال

رامین­ صادقی1، عبدالله سعیدی2، مهران آرین3، منوچهر قرشی4 و علی­سلگی5

تاریخ دریافت:  23/ 10/ 1393                                                          تاریخ پذیرش: 27/ 05/ 1395

چکیده

در این پژوهش، تفکیک فازهای تنش دیرین در منطقه خلخال با استفاده از تحلیل تنش دیرین بر پایه مطالعه داده لغزش گسلی ناهمگن و خطواره­های لغزشی مربوطه صورت گرفته است. این داده­ ها از واحد­های ­سنگی ژوراسیک، کرتاسه و ائوسن برداشت شده است. برای تعیین سوی لغزش، از شاخص ­هایی چون جدایش چینه ­ای­ شاخص ­های ریخت‌شناسی سطح گسل، شکستگی‌های مزدوج، شکاف­ های کششی استفاده شده است. داده­ های صحرایی به کمک روش تحلیل برگشتی بررسی و مورد تفکیک قرار گرفت و مشخص شد که رژیم تنش امتدادلغز رژیم چیره در منطقه است. با انجام تفکیک فازهای تنش و مقایسه نتایج آن با داده­ های صحرایی و لرزه ­ای مشخص شد که رژیم تنشی سوم با محور 2σ  قائم و محور کشش شمال خاوری- جنوب باختری با دادههای لرزه ­ای انطباق دارند و مربوط به فاز تنشی جدید حاکم در منطقه است. رژیم­ های تنشی اول و دوم با راستای شمال باختر- جنوب خاور و شمالی- ­جنوبی مربوط به تنش دیرینه است. بررسی­ های مختلف شامل تحلیل نمودار گلسرخی برای گسل ­های برداشت شده در هر محدوده و تحلیل آرایش ساختارهای موجود در منطقه، نشان می ­دهد عملکرد گسل­های منطقه بیشتر به‌صورت امتدادلغز و امتدادلغز با مؤلفه عادی و شکل میدان ­تنش فازهای تفکیک شده در منطقه دوکی‌شکل است.

کلیدواژه­ها: تفکیک فاز­های تنش ­دیرین، چرخش، گسل ­های مزدوج، تحلیل لغزش گسل، خلخال.

1دانشجوی دکترا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3استاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

5دانشیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نویسنده مسئول: رامین صادقی؛ E-mail:raminsadeghi54@gmail.com