مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران

مینرال شیمی کروماسپینل و تعیین محیط زمینساختی پریدوتیتهای لردگرم پایین در خاور حاجیآباد، جنوب خاور ایران

محمد پوستی1، رویا محمدی پورتازیانی2، حجت حاج حسنی3 و سیدمحسن مرتضوی راوری4

تاریخ دریافت:  12/ 10/ 1394                                  تاریخ پذیرش: 09/ 04/ 1395

چکیده

سنگ‌های پریدوتیتی لردگرم بخشی از کمپلکس‎های الترابازیک در جنوب خاور ایران هستند. این سنگ‌ها بیشتر  شامل هارزبورژیت، دونیت، لرزولیت، و مقادیر کمی لیستونیت و منیزیت‎های ثانویه هستند. مطالعات تفصیلی میکروپروب روی کروم‎اسپینل‎های موجود در پریدوتیت‎ها مقادیر بسیار بالای Mg#(51.2-65.63) وCr#(39.9-64.0)  و مقادیر  پایین  TiO2(میانگین 05/0 درصد وزنی) را نشان می‌دهند. مقدارFe3 # در کروم ‏اسپینل‎های موجود در پریدوتیت‎ها بسیار پایین (02/0< درصد وزنی) ا ست که نشان‎دهنده تبلور در شرایط فوگاسیته پایین اکسیژن است. همچنین ترکیب الیوین‎ها از نوع فورستریت (Fo 90.97-92.63)، ارتوپیروکسن‌ها از نوع انستاتیت، کلینوپیروکسنها از نوع دیوپسید و اسپینلها از نوع آلومینیم کرومدار هستند. ترموبارومتری کانی‌های کلینوپیروکسن و ارتوپیروکسن، دمای تعادل دوباره پریدوتیتها را 60±1100 درجه سانتیگراد در فشار 26 کیلوبار نشان میدهد. نمودارهای جدا کننده محیط زمینساختی برای دونیتها محیط ابرفرورانشی از نوع پیش کمان و برای هارزبورژیتها و لرزولیتها ویژگیهای پریدوتیتهای آبیسال را نشان میدهند.

کلیدواژه ها: کروماسپینل، لردگرم، حاجیآباد، پریدوتیت، ابرفرورانشی.

1استادیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

1دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3کارشناسی ارشد، شرکت سهامی آب منطقهای، اصفهان، ایران

نویسنده مسئول: محمد پوستی؛E-mail:m.poosti@yahoo.com