پهنه ‌بندی خطر زمین‌ لغزش به روش ‌های آنتروپی و وزن شاهد (مطالعه موردی: منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری)

پهنه ‌بندی خطر زمین‌ لغزش به روش ‌های آنتروپی و وزن شاهد (مطالعه موردی: منطقه دوآب صمصامی استان چهارمحال و بختیاری)

معصومه منصوری1 و کورش شیرانی2

تاریخ دریافت:  11/ 12/ 1394                                          تاریخ پذیرش: 10/ 05/ 1395

چکیده

در این مطالعه دو مدل دومتغیره شامل وزن شاهد (WOE) و شاخص آنتروپی (IOE)، برای شناسایی مناطق دارای خطر زمینلغزش منطقه دوآب صمصامی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور ده لایه عامل شامل شیب، سوی شیب، میزان بارش، شتاب ثقل افقی زمین لرزه، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از نقاط شهری و روستایی، سنگ‌ شناسی و کاربری زمین ها انتخاب شد.  نقشه پراکنش لغزشها با استفاده از لغزشهای ثبت شده،‌ تصاویر ماهوارهای Google Earth و مشاهدات صحرایی تهیه شده است. نقشه خطر لغزش با استفاده از وزن به ‌دست آمده توسط هر مدل و نرم‌ افزار ArcGIS تهیه و برای ارزیابی آنها از شاخص سطح سلول هسته (SCAI) و سطح زیرمنحنی(AUC) ویژگی عملگر گیرنده (ROC)استفاده شد. نتایج به‌ دست آمده برآورد خوبی از خطر لغزش در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد؛‌‌‌‌‌ به ­طوری ‌که سنگ ­شناسی، بارش و کاربری زمین نقش مهمی در ایجاد لغزش ‌‌ها در منطقه دارند و به ­طور کلی هر دو مدل برای پهنه ­بندی خطر زمین ­لغزش منطقه مناسب بوده است. فرایند اعتبار سنجی با استفاده از 30 درصد  نقاط لغزشی نشان داد که مقدار سطح زیرمنحنی ROC در روش وزن شاهد برابر با (0.79) بوده و نسبت به روش شاخص آنتروپی با سطح زیرمنحنی(0.73) پیش ­بینی بهتری در رخداد زمین ‌لغزش ­ها داشته است. نقشه های حاصل می­ تواند برای برنامه‌‌ریزی مکانی و کاربری زمین مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها: زمین ‌لغزش، پهنه بندی خطر، وزن شاهد، شاخص آنتروپی، دوآب صمصامی.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

نویسنده مسئول:کورش شیرانی؛ k_sh424@yahoo.comE-mail: