بررسی میزان مواد غذایی آب‌های سطحی کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی

بررسی میزان مواد غذایی آب‌های سطحی کامپانین پسین- مایستریشتین پیشین با استفاده از نانوفسیل‌های آهکی در سازند گورپی، تاقدیس کوه گورپی

اعظم ماهانی‌پور1، امینه نجف‌پور2 و محمد داستان‌پور3

تاریخ دریافت:  03/ 09/ 1394                               تاریخ پذیرش: 14/ 04/ 1395

چکیده

در این مطالعه بخش‌های زیرین سازند گورپی در یال جنوب ‌باختری تاقدیس کوه گورپی از دید نانوفسیل‌های آهکی بررسی شد. بر پایه گونه‌های شاخص نانوفسیلی، زیست‌زون‌های CC22/UC15eTP تا CC24/UC18 در محدوده مورد مطالعه تشخیص و سن کامپانین پسین- ابتدای مایستریشتین برای این محدوده در نظر گرفته شد. تجمع نانوفسیل‌های آهکی موجود بیانگر حضور همزمان گونه‌های شاخص میزان بالا و پایین مواد غذایی در برش تحت بررسی است. فراوانی جنس و گونه‌های الیگوتروف (.spp., Eiffellithus  spp Prediscosphaera spp.،  Watznaueria barnesae ، Watznaueria fossacincta ، Lithraphidites carniolensis ،sppStaurolithites   staurophoraMicula   و  ehrenbergiiCribrosphaerella) بیش از گونه‌های یوتروف ( constansBiscutum،  ignotusDiscorhabdus،  spiralisPlacozygus،  spp.Reinhardtites،  spp. Zeugrhabdotus و  orionatusTranolithus) بوده و در کل روند فراوانی گونه‌های الیگوتروف به سوی بخش‌های بالایی برش (مرز کامپانین- مایستریشتین و مایستریشتین پیشین) افزایشی و روند فراوانی گونه‌های یوتروف کاهشی است.

کلید واژهها: پالئواکولوژی، سازند گورپی، زیست‌چینه‌نگاری، کامپانین، مایستریشتین، نانوفسیل‌های آهکی.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

نویسنده مسئول: اعظم ماهانی‌پور؛  E-mail: a_mahanipour@uk.ac.ir