میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال باختر ایران

میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماهنشان- میانه، شمال­ باختر ایران

مهتاب افلاکی1، اسماعیل شبانیان1 و  زینب داودی2

تاریخ دریافت:  08/ 12/ 1394                                            تاریخ پذیرش: 28/ 04/ 1395

چکیده

حوضه سنوزوییک ماهنشان­­­- میانه، در جنوب باختری پایانه جنوبی گسل تبریز، میان دو قلمرو زمین­ ساختی شمال­ باختر و شمال ایران جای دارد که متأثر از دو رژیم زمین ­ساختی و وضعیت تنش متفاوت هستند. از این رو، شناخت وضعیت تنش در گستره ماهنشان- ­میانه، یک روش کلیدی برای تعیین مرز گذار میان این دو قلمرو زمین­ ساختی است. در این پژوهش وضعیت تنش کواترنری گستره با استفاد­ه از روش وارون­ سازی داده­ های جنبشی گسل­ ها (صفحه گسل و بردار لغزش آن)، برداشت شده در 25 ایستگاه در گستره حوضه رسوبی سنوزوییک ماهنشان­- ­میانه، بررسی شده ­است. نتایج، راستای محور بیشینه فشارش افقی کواترنری را در بخش‌های مختلف گستره، شمال­ خاور- جنوب باختر (~N049) و رژیم تنش حاکم بر منطقه را فشارشی و هماهنگ با تنش ناشی از همگرایی عربی­- اوراسیا نشان می­ دهد.

کلیدواژه‌ها: داده ­های جنبشی گسل­ ها، وضعیت تنش کواترنری، حوضه رسوبی ماهنشان- ­میانه، شمال ­باختر ایران.

1استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران

2استادیار، گروه زمین ­شناسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایران

نویسنده مسئول: مهتاب افلاکی؛ E-mail:aflaki@iasbs.ac.ir