سنگ نگاری، منشأ و تحولات ماگمایی کمپلکس نفوذی خونرنگ، شمال باختر جیرفت، استان کرمان

سنگ­ نگاری، منشأ و  تحولات ماگمایی کمپلکس نفوذی خونرنگ، شمال باختر جیرفت، استان کرمان

سوده صدیقیان1، سارا درگاهی2و محسن آروین3

تاریخ دریافت:  25/ 02/ 1395                                   تاریخ پذیرش: 27/ 05/ 1395

چکیده

کمپلکس نفوذی خونرنگ به عنوان یکی از بزرگ ­ترین کمپلکس ­های موجود در بخش جنوبی پهنه سنندج- سیرجان، در شمال باختری شهرستان جیرفت در استان کرمان جای گرفته است. این کمپلکس از مجموعه ­ای از سنگ­ های اسیدی و حدواسط مانند دیوریت، کوارتزدیوریت، تونالیت، گرانودیوریت، گرانیت و اعضای مافیک ­تر مانند هورنبلند گابرو و میکروگابرو تشکیل یافته است. مطالعات صحرایی همراه با شواهد کانی شناسی و ژئوشیمیایی نشان می دهد که کمپلکس نفوذی خونرنگ در سری کالک‌ آلکالن جای می­ گیرد و اعضای فلسیک این مجموعه از نوع متاآلومینوس تا کمی پرآلومینوس و از نوعI هستند. نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نمونه­ های مورد مطالعه نسبت به گوشته اولیه، غنی­ شدگی از عناصر سنگ‌ دوست با شعاع یونی بزرگ (LILE) مانند Rb، Cs و K و نیز کاهیدگی از عناصر با قدرت یونی زیاد (HFSE)مانندTi، Ta و Nb را نشان می ­دهند که از ویژگی‌های اصلی ماگماهای مرتبط با فرورانش است. بر پایه شواهد ژئوشیمیایی، به نظر می ­رسد بخش مافیک در اثر ذوب گوه گوشته­ ای متاسوماتیسم ­شده رخ داده باشد؛ اما بخش فلسیک در اثر ذوب سنگ ­های متابازیک پوسته زیرین به ­علت تزریق ماگماهای مافیک مشتق از گوشته ایجاد شده است. تشکیل این سنگ­ ها می ­تواند به دلیل فرورانش پوسته اقیانوسی نوتتیس به زیر خرده‌قاره ایران مرکزی در زمان ژوراسیک میانی، در یک محیط کمان آتشفشانی بوده باشد.

کلیدواژه‌ها:توده نفوذی، پهنه سنندج- سیرجان، کمان آتشفشانی، نوتتیس، کرمان.

1دانشجوی دکترا، بخش زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

2استادیار، بخش زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

3استاد، بخش زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

نویسنده مسئول: سارا درگاهی؛ E-mail:s.dargahi@uk.ac.ir