بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- بیستون برپایه پژوهش های ریخت زمین ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران

بررسی هندسه آبخوان دشت صحنه- ­بیستون برپایه پژوهش­های ریخت­زمین­ساختی و گسلش جنبا، استان کرمانشاه، ایران

شیرین چیذری1، حمید نظری2، علیرضا کریمی باوندپور3، مسعود فتوت4 و مهتاب ملک محمودی1

تاریخ دریافت:  14/ 06/ 1394                                                 تاریخ پذیرش: 06/ 02/ 1395

چکیده

دشت صحنه- بیستون با روند عمومی شمال باختری- جنوب خاوری، در شمال خاوری استان کرمانشاه جای دارد و کم­ و بیش با روند اصلی پهنه ساختاری زاگرس هم­راستاست. همجواری این گستره با گسل اصلی جوان زاگرس (Main Recent Fault) اهمیت مطالعه آن را افزایش می­دهد. در این پژوهش، ضمن بازخوانی و شناساندن گسل­های تأثیرگذار در دشت صحنه-بیستون، چگونگی شکل­گیری ساختار دشت با توجه به عملکرد گسل­های جنبای پیرامونی بررسی شده ­است. نتایج کلی نشان می­دهد که ریخت‌ شناسی این دشت، بر آمده از کارکرد دو گسل نهان و جنبای بدربان (Badrban) و برناج (Barnaj) بوده است؛ بدین گونه که به سبب حرکت عادی گسل برناج در خاور کوهستان بیستون- تاق بستان و سازوکار راندگی گسل بدربان، حوضه صحنه- بیستون تشکیل شده است. الگوی ساختاری آبخوان دشت هرسین- بیستون، با توجه به آهنگ و هم­سنجی ساختار گسل­های جنبای پیرامونی به عنوان گسل­های کنترل­ کننده حوضه کواترنری با استفاده از داده­های کمی ژئوالکتریکی و تحلیل کیفی رفتار آبخوان تعیین شد. ستبرای آبخوان دشت، در بخش­های گوناگون آن مشخص شد؛ به گونه ­ای که ستبرترین بخش آبرفت آبخوان در بخش مرکزی دشت قرار دارد و به سوی شمال باختری یا جنوب خاوری و با نزدیک شدن به واحدهای سنگی پیرامونی، از ستبرای آن کاسته می ­شود.

کلیدواژه ها: گسلش جنبا، گسل نهان، داده ­های دورسنجی، زمین­ ریخت­ ساخت، حوضه کششی، آبخوان دشت هرسین- ­بیستون.

1کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2استادیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3کارشناسی ارشد، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4دانشجوی دکترا، دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت سهامی آب منطقه ­ای استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

نویسنده مسئول: شیرین چیذری؛ E-mail:shirin_chizari@yahoo.com