بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

فرح جلیلی1، فاطمه هادوی2، بهنام رحیمی2 و  احمدرضا خزاعی3

تاریخ دریافت:  30/ 01/ 1395                                          تاریخ پذیرش: 23/ 05/ 1395

چکیده

در این پژوهش، زیست‎چینه‎نگاری برش خاور افضل‎آباد در بلوک لوت (بخشی از حوضه فیلیشی در خاور ایران) بر پایه نانوفسیل‎های آهکی مطالعه شده است. بر پایه مطالعات انجام شده در فیلیشوییدهای افضل‎آباد، 19 جنس و 52گونه از نانوفسیل‎های آهکی شناسایی شد. بر پایه نانوفسیل‎های آهکی شناسایی شده، توالی مورد مطالعه، با زون‎های زیستی NN8- NN10 از زون‎بندی (1971) Martini همخوانی دارد که نشانگر بازه سنی میوسن میانی- میوسن پسین است.

کلیدواژه‌ها: نانوفسیل آهکی، فیلیشویید، میوسن میانی- پسین، افضل‎آباد، بیرجند.

1دانشجوی دکترا، گروه زمینشناسی، پردیس بینالملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3استادیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

نویسنده مسئول: فاطمه هادوی؛    E-mail:hadavi231@yahoo.com