سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی

سنگ‌نگاری و شیمی کانی قطعات آمفیبولیتی در ‌اسکارن‌های جنوب افیولیت نایین، ایران مرکزی

نرگس شیردشتزاده1، قدرت ترابی2 و رامین صمدی3

تاریخ دریافت:  19/ 07/ 1394                                         تاریخ پذیرش: 14/ 04/ 1395

چکیده

در بخش‌های جنوبی افیولیت نایین قطعات آمفیبولیتی به رنگ سبز تیره درون اسکارن‌ها دیده شد. این سنگ‌ها در نمونه دستی ظاهری شبیه به ارتوآمفیبولیت‌های (سنگ‌های بازیک دگرگون) این افیولیت دارند، ولی از دید کانی‌شناسی کانی‌های آمفیبول (هورنبلند منیزیم‌دار)، کلینوپیروکسن (دیوپسید)، گارنت (گروسولار - آندرادیت با Grs~63-87 And~12-35)، کوارتز و کمی کلسیت و ولاستونیت دارند. کلریت و پرهنیت نیز کانی‌های ثانویه آنها هستند و بیشتر شکستگی‌ها را پر کرده‌اند. مطالعات صحرایی، سنگ‌نگاری و شیمی‌ کانی‌ها نشان‌دهنده برخی تفاوت‌های کانی‌شناسی میان قطعات آمفیبولیتی درون‌اسکارن‌ها و ارتوآمفیبولیت‌های این افیولیت هستند. به‌گونه‌ای که شاید بتوان این قطعات آمفیبولیتی را الیستولیت‌هایی‌ با خاستگاه رسوبی (مارن‌های آهکی کف دریا) دانست که در پی دگرگونی ناحیه‌ای در حد رخساره آمفیبولیت - گرانولیت در شرایط فوگاسیته کم اکسیژن به آمفیبولیت (پاراآمفیبولیت) تبدیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: کانی‌شناسی، آمفیبولیت، اسکارن، افیولیت، نایین.

1پژوهشگر پسادکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: نرگس شیردشت‌زاده؛ E-mail: nshirdasht@yahoo.com