کاربرد روش های تصمیم گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین شناسی: ارزیابی و اولویت‌بندی خطر فعال شدن استراتوولکان های ایران به عنوان مطالعه موردی

کاربرد روش ­های تصمیم­ گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین­ شناسی: ارزیابی و اولویت‌بندی خطر فعال شدن استراتوولکان ­های ایران به عنوان مطالعه موردی

احمد خیاط ­زاده1 و احمد عباس ­نژاد2

تاریخ دریافت:  27/ 08/ 1393                                                 تاریخ پذیرش: 31/ 05/ 1395

چکیده

در چند دهه اخیر روش­ های تصمیم­ گیری چندمعیاره بسیار پیشرفت و در علوم مختلف کاربرد پیدا کرده­ است و استفاده از آنها در مباحث مختلف زمین ­شناسی، به‌ویژه در ارزیابی خطرهای زمین ­شناختی که معمولاً چندمعیاره هستند، می تواند بسیار مفید باشد. پژوهش­ هایی که کاربرد این روش ­ها را در زمین­ شناسی در عمل نشان دهند کمک به فراگیر شدن استفاده از آنها در موضوعات مختلف زمین­ شناسی خواهند کرد. از آنجا که رویدادهای چند قرن گذشته نشان از آن دارد که استراتوولکان ­ها بیش از دیگر انواع آتشفشان­ ها می ­توانند فاجعه‌آمیز باشند؛ بنابراین در این مطالعه، به عنوان یک مطالعه موردی، روش ­های تصمیم­ گیری چندمعیاره آنتروپی وزن­ دهی ساده (EN-SAW) و تحلیل شبکه (ANP) برای ارزیابی و رتبه­ بندی خطر فوران استراتوولکان­ های ایران (دماوند، سهند، سبلان، تفتان، بزمان، مساحیم و بیدخوان) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا معیارهای مؤثر در ارزیابی خطر با نظر کارشناسان انتخاب شده ­اند که عبارتند از سن آخرین فعالیت آتشفشانی، بود یا نبود وضعیت زمین­ ساختی به وجود آورنده، وضعیت فعالیت­ های پس از فوران مانند چشمه­ های آب گرم و میزان فرسایش آتشفشان. سپس آنها با نظر کارشناسان امتیازدهی شدند و در پایان با روش­ های EN-SAW و ANP  و با استفاده از نرم ­افزار Super Decision امتیاز خطر فعال شدن این آتشفشان­ ها مشخص شد و بر پایه رقم حاصل، رتبه‎ بندی شدند. در هر دو روش، آتشفشان دماوند در رتبه اول از دید احتمال فعالیت دوباره قرار گرفت. از این رو توصیه می ­شود که بیش از دیگر آتشفشان­ های ایران مورد توجه قرار گیرد؛ مطالعات تکمیلی ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و غیره روی آن انجام، نقشه پهنه­ بندی خطر آن تهیه و (به عنوان نوعی پایش) یک پایگاه لرزه‌نگاری در محدوده آن تأسیس شود. بر پایه روش­ های یاد شده، آتشفشان­­ های بزمان، تفتان و سبلان با امتیازهای نزدیک به هم در رتبه بعدی قرار می­ گیرند. بهتر است آنها نیز نیمه‌فعال در نظر گرفته شوند و از دید مدیریت خطر در اولویت بعدی قرار گیرند. وضعیت سهند با توجه به امتیاز آن مشکوک است ولی آتشفشان­ های بیدخوان (بردسیر کرمان) و مساحیم (شمال شهر بابک کرمان) امتیاز کمی کسب کرده ­اند که بر پایه آن غیر فعال در نظر گرفته می‏ شوند و بنابراین خطرناک نیستند.

کلیدواژه ­ها: خطر آتشفشان، ماتریس تصمیم، آنتروپی شانون، وزن­ دهی ساده، تحلیل شبکه، سوپردیسایژن، دماوند.         

1کارشناسی ارشد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2­دانشیار، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

­نویسنده مسئول:  احمد خیاط‌ زاده؛  E-mail:a.khaiatzadeh@gmail.com