پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده های نیمه‎آتشفشانی در زایش مس محدوده چاه مورا، شمال ترود

پتروژنز، ژئوشیمی، مطالعه میانبارهای سیال و نقش توده های نیمهآتشفشانی در زایش مس محدوده چاه ­مورا، شمال ترود

مینا بهرام پور1، محمد لطفی2، افشین اکبرپور3 و الهه بهرام ‌پور1

تاریخ دریافت:  19/ 05/ 1394                                          تاریخ پذیرش: 24/ 03/ 1395

چکیده

کانسار مس چاهمورا در جنوب ­باختری شاهرود و در بخش مرکزی کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین قراردارد. کانی ­سازی در منطقه چاه­ مورا درون واحد آتشفشانی به سن ائوسن رخ داده است. سنگ­ های آتشفشانی یاد شده بر پایه مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی قابل تفکیک به آندزیت، آندزیت- بازالت، تراکی­ آندزیت، تراکی­ آندزیت ­بازالت و رخنمون­های کوچکی از آذرآواری­ها به‌ صورت آگلومرا هستند. توده­های نیمه‎آتشفشانی با ترکیب حدواسط توالی­ های آتشفشانی آذرآواری را قطع کرده­ اند. ماهیت این سنگ­ ها، کالک­ آلکالن غنی از پتاسیم تا شوشونیتی است که از دید جایگاه زمین­ ساختی، در موقعیت کمان ماگمایی مرتبط با پهنه فرورانش قرار می­ گیرند. دگرسانی سیلیسی، کربناتی، سریسیتی و کلریتی در سنگ­­­­ های میزبان قابل تشخیص است. ساخت و بافت ماده معدنی به‌صورت رگه- رگچه ­ای، جانشینی، دانه پراکنده و پرکننده فضای خالی است. بر پایه مطالعات کانه­ نگاری کانی­ های اصلی مس شامل: کالکوسیت، کالکوپیریت، کوولیت، دیژنیت، کوپریت، مالاکیت و کمتر مس طبیعی است که با هماتیت همراهی می­ شوند. از میان این کانی­ ها، کالکوسیت و مالاکیت بیشترین فراوانی را دارند. مطالعات ژئوشیمی نشان ازآن دارد که عنصر مس بیشترین همبستگی را با عناصر نقره(0.894R=) و آرسنیک (0.520R = ) دارد. این در حالی است که با این عناصرکانی مستقلی تشکیل نداده است و احتمال دارد که این عناصر در شبکه کانی­ های مس ­دار، جایگزین مس شده باشند. مطالعه میانبارهای سیال روی سیال­ های به دام افتاده در کانی­ های کوارتز و کلسیت انجام شده است. دمای همگن­ شدگی در میانبارهای سیال، به‌طورمیانگین200 تا220 درجه سانتی‌گراد است. درجه شوری به دست آمده در این سیال‌ها، در محدوده ­های0.97-1.37 و3.67- 4.07 درصد وزنی نمک ­طعام است. این کانسار همانندی­ های فراوانی از دید کانی­ شناسی، سنگ میزبان، ساخت و بافت و ژئومتری با کانسارهای نوع مانتو و مس در طبقات سرخ آتشفشانی دارد.

کلیدواژه‌ها: چاه­ مورا، توده­ های نیمه‎آتشفشانی، مس نوع ­مانتو، ترود- چاه شیرین.

1کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم­ زمین، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران، ایران

3دکترا، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

نویسنده مسئول: مینا بهرام‌پور؛  E-mail:minabahrampour@yahoo.com