محیط رسوبی و چینه‎نگاری سکانسی نهشته های سازند جیرود در برش ده صوفیان

محیط رسوبی و چینهنگاری سکانسی نهشته­ های سازند جیرود در برش ده صوفیان

مجید خزایی1، محبوبه حسینی برزی2، عباس صادقی3 و حسین مصدق4

تاریخ دریافت:  03/ 03/ 1395                                 تاریخ پذیرش: 04/ 10/ 1395

چکیده

سازند جیرود به سن دونین پسین در برش ده‎ صوفیان در شمال خاور شهمیرزاد (البرز مرکزی) از نهشته ­های تخریبی و کربناته تشکیل شده است. مرز زیرین آن با نهشته ­های تخریبی ریزدانه سازند میلا ناپیوسته همشیب و فرسایشی و مرز بالایی آن با سازند مبارک همشیب و پیوسته است. رخساره ­های تخریبی سازند جیرود در این برش شامل رخساره­ های کنگلومرایی، ماسه‌سنگی و گل‌سنگی است. نهشته­ های کنگلومرایی دربردارنده 3 رخساره A1، A2 و A3 است که به ترتیب معادل رخساره­ های Gcm، Gt و Gmm/Gmg میال (Miall) هستند. نهشته­ های ماسه‌سنگی با 5 رخساره B1، B2، B3 و B4 به ترتیب معادل رخساره­ های St، Sh، Sm و Sr میال و نیز رخساره B5 (Shc) با ساخت لامیناسیون پشته ­ای (HCS) دیده می­ شود. رخساره ­های ریزدانه گل‌سنگی شامل رخساره ­های C1 و C2 به ترتیب معادل رخساره ­های Fsm و Fl میال هستند و رخساره­ کربناته (D) که حجم کمی از بخش ­های بالای ستون چینه‌‍نگاری را به خود اختصاص میدهد، تقریباً به‌طور کامل دولومیتی شده است. مطالعات صحرایی و سنگنگاری به شناسایی 5  مجموعه رخساره­ای تخریبی رودخانه ­ای، ساحلی- پشت ساحلی، حاشیه ساحلی، منطقه انتقالی دور از ساحل و دور از ساحل انجامید و رخساره‌های کربناته با توجه به شواهدی مانند سطح زیرین فرسایشی، دانه‌بندی تدریجی، حضور ساخت لامیناسیون پشته ­ای و نیز رخساره‌ های تخریبی همراه به شرایط توفانی نزدیک به ساحل و توفانی دور از ساحل نسبت داده شدند. سازند جیرود در برش مورد مطالعه با نهشته ­های رودخانه­ ای آغاز می­ شود که با نهشته­ های دریایی تحت تسلط توفان به‌صورت نهشته­ های ساحلی- پشت ساحل و تناوب نهشته­ های حاشیه ساحل، منطقه انتقالی دور از ساحل و نهشته­ های دور از ساحل ادامه می ­یابد. بررسی سطوح سکانسی به‌ ویژه ناپیوستگی­ های مهم و همچنین بررسی الگوی برهم نهشت رسوبات سازند جیرود، به شناسایی 3 سکانس رسوبی که در بالا و پایین توسط ناپیوستگی­­ های حاصل از فرو افتادن سطح اساس، محدود شده­ اند به همراه بخش پیشرونده از سکانس چهارم انجامیده است.

کلیدواژه‌ها: البرز، دونین، جیرود، محیط رسوبی، نهشته­ های توفانی، چینه‌نگاری سکانسی.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4دانشیار، گروه زمین‎شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

نویسنده مسئول: مجید خزایی؛ E-mail: mkh693@ gmail.com