گسلش فعال، زمین لرزه ها و فرگشت ساختاری وابسته به فراگام دوگانه (مطالعه موردی محمدآباد در خاور ایران)

گسلش فعال، زمین ­لرزه ­ها و فرگشت ساختاری وابسته به فراگام دوگانه (مطالعه موردی محمدآباد در خاور ایران)

محمدامیر علیمی1

تاریخ دریافت:  25/ 12/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 28/ 04/ 1395

چکیده

لرزه­ خیزی پیاپی، شامل 3 زمین ­لرزه مخرب در یک دوره زمانی نزدیک به 30 ساله، گستره محمدآباد در خاور ایران را یکی از برجسته ­ترین مناطق فعال لرزه­ ای در ایران ساخته است.به منظور رسیدن به یک الگوی ساده زمین­ ساختی، سامانه گسلی محمدآباد با استفاده از اطلاعات زمین ­لرزه­ ها و تصاویر ماهواره ­ای توصیف شده است.برهم‌کنش سامانه گسلی راستالغز محمدآباد و ساختارهای پی­سنگی و نیز آرایش نردبانی قطعات گسلی سبب شکل­ گیری حوضه واچاکیده محمدآباد و منطقه فشارشی تاجکوه شده است.حوضه دق محمدآباد، فرواُفتی است که در یک فراگام رهایی راست­گام در سامانه گسلی راستالغز راست­بر محمدآباد- طالب شکل گرفته است. ارزیابی زمین­ریخت­شناسی پهنه دگرریختی محمدآباد در سطح شامل هر دو گسلش عادی و وارون است.  گسلش عادی در حاشیه حوضه و گسلش وارون در پهنه فشاری فراگام گرفتاری چپ­گام طالب- تاجکوه و نیز پایانه­ گسل­ های اصلی فراگام آشکار است. الگوی ارائه شده برای شکل­ گیری ساختارهای کششی و فشارشی بر پایه اثر سامانه گسلی راستالغز محمدآباد، حوضه و بالاآمدگی­ های جنوب گستره، فراگام دوگانه (رهایی و گرفتاری) است. قطعـــــــات گسلی مرتبط با این فراگـــــام ­ها توانایی شکست­ های زمیـــــن ­لرزه ­ای را دارند. اتصال پهنه­ های امتـــــــــدادلغز اصلی (محمدآباد- طالب و طالب- تاجکوه) توسط گسل­ های عرضی حوضه، قابلیت ایجاد زمیــــــن­ لرزه­ های بزرگ و نیز فعالیت گسل­ های همدرد را افزایش می­ دهد. 

کلیدواژه­ ها:فراگام دوگانه، حوضه واچاکیده، لرزه­ خیزی، سامانه گسلی محمدآباد، خاور ایران.

1استادیار، گروه معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

نویسنده مسئول:محمد امیر علیمی؛E-mail: malimi@birjandut.ac.ir