شواهد میدانی و لرزه نگاری بازتابی بر تکامل ساختاری تاقدیس گرمسار و پهنه گسلی کویر

شواهد میدانی و لرزه ­نگاری بازتابی بر تکامل ساختاری تاقدیس گرمسار و پهنه گسلی کویر

معصومه قرایلو1، علی یساقی2 و جواد باقری3

تاریخ دریافت:  22/ 07/ 1394                                              تاریخ پذیرش: 09/ 03/ 1395

چکیده

تاقدیس گرمسار با روند NW-SE در شمال باختر شهرستان گرمسار در منطقه ابردژ در 110 کیلومتری استان تهران جای دارد. هدف این مقاله بررسی سبک چین­ خوردگی تاقدیس گرمسار و ارتباط آن با گسل­ راندگی کویر و تأثیر وارون‌شدگی رژیم زمین ­ساختی در تغییر ساختارهای محدوده مورد مطالعه بوده است و همچنین در راستای این مطالعه، تعیین تقدم و تأخر ساخت­ ها و چگونگی تشکیل آنها بر پایه برداشت میدانی و تفسیر داده­ های زیرسطحی صورت گرفته است. با توجه به وجود گسل ­راندگی در پهلوی جنوبی این تاقدیس می­ توان گفت یک چین مرتبط با گسل است که مجموعه ویژگی­ های آن سبک چین­ های جدایشی گسلیده را برای تاقدیس گرمسار مشهود می­ سازد. وجود افق شکلپذیر تبخیری­ های سازند سرخ زیرین در سبک چینخوردگی تاقدیس گرمسار مؤثر بوده که این تأثیر در خطوط لرزه­ای مشهود است. گسل­ های امتدادلغزی بهصورت فرعی محور این تاقدیس را تحت تأثیر قرار داده­ اند که از جوان ­ترین ساختارهای منطقه به شمار می­ روند. افزایش چین­ خوردگی طی رژیم فشارشی در این  ناحیه سبب ایجاد این دسته از گسل­ ها در محل محور تاقدیس گرمسار شده­ است.

کلیدواژه‌ها: تاقدیس گرمسار، راندگی کویر، چین جدایشی گسلیده، سازند سرخ زیرین.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین­ شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

نویسنده مسئول: علی یساقی؛ E-mail: Yassaghi@modares.ac.ir