ثبت دگرسانی های گرمابی با طراحی باکس دگرسانی و محاسبه تغییرات جرم با استفاده از فراوانی عناصر غیر متحرک در نهشته سولفید توده‌ای قزل داش خوی

ثبت دگرسانی های گرمابی با طراحی  باکس دگرسانی و محاسبه تغییرات جرم با استفاده از فراوانی عناصر غیر متحرک در نهشته  سولفید توده‌ای قزل­ داش خوی

محمدجعفرمحمدزاده1،مجیدمحبوبی‌اقدم2 و پریا محبی3

تاریخ دریافت:  18/ 05/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 17/ 12/ 1394

چکیده

نهشته مس سولفید تودهای قزل­داش خوی در شمال باختری ایران قراردارد. این منطقه در بخشی از پهنه آمیزه­ رنگین و افیولیتی شمال باختر کشور موسوم به افیولیت ملانژ خوی- ماکو جای گرفته است. کانی ­سازی مس در بخشی از متاولکانیک­­­های بازالتی رخ داده  و در نتیجه­ آن مناطق دگرسانی گسترده­ای همچون کلریتی- اپیدوتی به مقدار زیاد و کربناتی وسریسیتی به مقدار کم تشکیل شده است.هدفاین مقاله شناسایی دگرسانی­ های گرمابی بهویژه پهنه کلریتی مرتبط با نهشته سولفید تودهای از نوع قبرسی دارای کانی­زایی مس و همچنین محاسبه و تعیین میزان غنی‌شدگی و تهی‌شدگی عناصر در طی دگرسانی است. بدین منظور باکس دگرسانی طراحی شد که سبب تأیید روند شماره 4 کلریت- کربنات در بیشتر نمونه­ های برداشت شده از منطقه وروند شماره 5، کربنات- سریسیت در شمار کمی از نمونه­ ها شد. مطالعه مقاطع نازک نیز نتایج مشابهی نشان داد که تأییدی بر روش به کار گرفته شده است. سپس از روش مکلین برای بررسی و تحلیل تغییرات جرم ایجاد شده میان سنگ درونگیر و مناطق دگرسانی کلریتی و سریسیتی به عنوان یک ابزار مفید شناسایی مناطق کانه ­دار استفاده شد. نتایج بررسی روش مکلین روی دگرسانی­ های کلریتی و سریسیتی نشان از غنیشدگی قوی عناصر آهن و منیزیم و تهی‌شدگی عناصر کلسیم، پتاسیم و سدیم در پهنه های دگرسانی کلریتی دارد که در نتیجه تجزیه فلدسپارهای سنگ منشأ در طول کلریتی شدن رخ داده است؛ عناصری همچون Cu، Co و V غنی‌شدگی وZn غنی‌شدگی متوسط پیدا کرده­اند؛ در حالیکه دگرسانی سریسیتی نیز غنی‌شدگی متوسطی ازFe وMg  نشان می­دهد. بنابراین تفکیک مناطق دگرسانی با نمودار باکسپلات و محاسبه تغییر جرم درپهنه­های دگرسانی با ستفاده ازروش مکلین امکان شناسایی مناطق کانه ­دار را در سولفید توده­ای قزل­داش خوی میسر ساخت. بر پایه این مطالعه، شاخصهای آشکار دگرسانی و شواهد ﮊئوشیمیایی، منطقه قزل داش نشان از کانیزایی مس تودهای  نوع  قبرسی همراه با  غنی‌شدگی Cu-Zn و بیشتر تهیشدگیCa وNa و در برخی موارد غنیشدگی بسیار جزیی K در پهنه سریسیتی دارد. بررسی کلی این کانسار نشان میدهد که خوشه ای بودن و در یک امتداد بودن نهشته نشان‌دهنده کنترل شدن به وسیله گسل‌هاست. وجود سنگهای آتشفشانی افیولیتی مافیک، افق‌های اخرا و چرت‌های بروندمی و همچنین افق‌های پیریت ناحیه‌ای از راهنماهای اکتشافی این نهشته به شمار میرود. 

کلیدواژه‌ها: ثبت دگرسانی، طراحی باکس دگرسانی، محاسبه تغییرات جرم، مس سولفید­ توده­ای، قزل­داش، خوی.

1 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز، ایران

3دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

نویسنده مسئول:محمدجعفر محمدزاده؛ mj_mohammadzadeh@yahoo.com E-mail: