انواع سامانه رگه- رگچه مرتبط با کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار مس- مولیبدن پورفیری سوناجیل، پهنه ماگمایی ارسباران

انواع سامانه رگه- رگچه مرتبط با کانه ­زایی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار مس- مولیبدن پورفیری سوناجیل، پهنه ماگمایی ارسباران

محمد­رضا حسین­زاده1، سجاد مغفوری2، مهسا قربانی2 و محسن مؤید3

تاریخ دریافت:  28/ 05/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 26/ 12/ 1394

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال­ باختر ایران و در پهنه فلززایی ارسباران جای دارد. مجموعه سنگ­ های موجود در منطقه سوناجیل شامل گدازه­ های آندزیتی ائوسن، میکرودیوریت پورفیری، توده گرانیتوییدی اینچه و توده­ های آتشفشانی اکوزداغی به سن پلیوکواترنری است. میزبان اصلی کانی­سازی مس و مولیبدن نوع پورفیری در منطقه سوناجیل توده میکرودیوریت است. بیشتر کانسار­سازی بهصورت افشان و رگه- رگچه­ا ی است. رگه­- رگچه­ های اصلی در منطقه سوناجیل بر پایه ساختار، بافت و کانی­ شناسی به شش گروه A، B، C، D، E و F تقسیم شده­ اند که دارای مجموعه ­ای از کانی­ های سولفیدی (پیریت، کالکوپیریت، مولیبدنیت، بورنیت، تتراهدریت- تنانتیت و انارژیت)، اکسیدی و هیدروکسیدی (مگنتیت و اسپیکیولاریت) و کربناتی (مالاکیت و آزوریت) هستند. مطالعه میانبارهای سیال در کانسار سوناجیل نشاندهنده وجود انواع میانبارهای سیال تک­فازی بخار، دوفازی مایع- بخار و چندفازی مایع- بخار- جامد از نوع اولیه در رگچه‌های کوارتز- سولفید است. دمای همگن‌شدگی برای سیالهای دوفازی میان 180/5 تا 565 درجه سانتی­گراد و درجه شوری میان 0/7 تا 15/17 درصد وزنی نمک طعام است؛ دمای همگن‌شدگی برای میانبارهای سیال سهفازی که به فاز هالیت همگن می­شوند میان 378 تا 565 درجه سانتی­گراد و برای میانبارهای سیال سه‌فازی که به فاز بخار همگن می ­شوند میان 325 تا 485 درجه سانتی­گراد است. همچنین میزان شوری این سیالها در بازه 35/3 تا 69 درصد وزنی نمک طعام است. همزیستی میانبارهای سیال تک‌فازی و دوفازی غنی از بخار در کنار میانبارهای سیال سه‌فازی و وجود دو جمعیت سیالهای با شوری بالا و شوری پایین نشان‌دهنده رخداد فرایند جوشش در کانسار سوناجیل است.

کلیدواژه­ها: کانسار مس- مولیبدن پورفیری، رگه- رگچه ها، میانبارهای سیال، سوناجیل، پهنه ارسباران.

1دانشیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2دانشجوی دکترا، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نویسنده مسئول: محمد­رضا حسین­زاده؛  mr-hosseinzadeh@tabriz.ac.irE-mail: