تنوع زیستی دیرینه روزن بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه نگاری سنگی و زیستی در برش آب‎گرم قزوین

تنوع زیستی دیرینه روزن­ بران کوچک پرمین )یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه­نگاری سنگی و زیستی در برش آبگرم قزوین

محمد مدادی1، حسین مصدق2، سیدمحسن آل علی3 و محمودرضا مجیدیفرد4

تاریخ دریافت:  11/ 07/ 1394                                                          تاریخ پذیرش: 04/ 03/ 1395

چکیده

به منظور بررسی برخی از شاخص­ های تنوع ­زیستی روزن­بران کوچک پرمین بر پایه چینه­نگاری زیستی و سنگی، برش پرمین در آبگرم قزوین انتخاب و مطالعه شد. توالی پرمین در این  برش شامل سازندهای دورود، روته و سنگ‌های معادل با سازند نسن، 5/206 متر ستبرا دارد. سن سازند روته بر پایه روزن­بران کوچک، یاختاشین تا میدین و سن سنگ‌‌های معادل با سازند نسن جلفین تا دوراشامین پیشین تعیین شد. سپس اینتروال­ های زمانی در حد اشکوب (یاختاشین تا جلفین) با استفاده از زیست­ زون­ های مهم معرفی شده توسط پژوهشگران مختلف به ­ویژه در حوضه تتیس تفکیک و شاخص ­های تنوع شامل تنوع مطلق، تنوع پایا، نرخ انقراض ونرخ نسلزایی با روش معرفی شده Foote (2000) در هر اشکوب محاسبه و سپس تحلیل شد. نتایج نشان از کاهش شدید نرخ نسل­ زایی از یاختاشین تا مورگابین و افزایش شدید نرخ انقراض در میدین دارد که قابل تطابق با انقراض­ مهم  انتهای گودالوپین است.

کلیدواژه‌ها: تنوع زیستی دیرینه، پرمین، روزن­بران کوچک، انقراض، آبگرم، قزوین.

1دانشجوی دکترا، گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران   

3استادیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

 نویسنده مسئول: حسین مصدق؛ E-mail: Mosaddegh@khu.ac.ir