زیست‎چینه‎نگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعه‎زو (شمال باختر شیروان) بر پایه نانوفسیل‎های آهکی

زیستچینهنگاری سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعهزو (شمال باختر شیروان) بر پایه نانوفسیلهای آهکی

اعظم غلامیفرد1، انوشیروان لطفعلی کنی2 و اعظم ماهانیپور3

تاریخ دریافت:  28/ 07/ 1394                                         تاریخ پذیرش: 17/ 12/ 1394

چکیده

این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش قلعهزو، از دید نانوفسیل های آهکی می‌پردازد.ستبرای این دو سازند در برش مورد مطالعه، در مجموع 1351 متر است. بر پایه مطالعات انجام شده، 60 گونه از 33 جنس متعلق به 15خانواده، در این برش شناسایی شد. بر پایه نانوفسیلهای آهکی شاخص، حضور بخش بالایی زونNC6، زون NC7A،NC7(B&C) و NC8 (A&B) (معادل با بخش بالایی زیست‌زون CC7a، زونCC7b  وزون CC8) در سازندهای سرچشمه و سنگانه این برش، تأیید شده است. با توجه به نانوفسیل‌های موجود در این برش، سن آپسین پیشین تا اوائل آپسین پسین برای سازند سرچشمه و آپسین پسین تا آلبین پیشین برای سازند سنگانه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها:نانوفسیل‌های آهکی، زیست‌چینه‌نگاری، حوضه رسوبی کپه‌داغ، سازند سرچشمه، سازند سنگانه، قلعه‌زو.

1دانشجوی دکترا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدبهشتی،تهران، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

نویسنده مسئول:اعظم غلامی‌فرد؛  E-mail:azam_gh_f@yahoo.com