تعیین ابعاد بهینه بلوک در استخراج معادن سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه

  تعیین ابعاد بهینه بلوک در استخراج معادن سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه

نوشته: دکترکامران گشتاسبی*  و   داود خدادادی*

چکیده

         در بحث استخراج سنگهای تزیینی به روش سیم برش الماسه، یکی از مهم‌ترین مسائل برای استخراج اصولی و بهینه ازنظر فنی و اقتصادی ، تعیین مناسب ابعاد بلوک استخراجی است، به گونه‌ای که روند عملیات استخراج از نظر فنی با مشکل مواجه نشود و ایمنی کار نیز مورد توجه قرار گیرد و همچنین از لحاظ اقتصادی هزینه کمتری تحمیل شود. این مقاله، نتایج حاصل از تحقیق  در معدن سنگ تزیینی لایبید را ارائه می‌دهد که  هدف آن به دست آوردن ابعاد بهینه بلوک با توجه به شرایط خاص این معدن اعم از شرایط زمین شناسی، ژئوتکنیکی و توانایی دستگاههای موجود مورد استفاده در معدن است.

این روش یک روند کلی دارد که با توجه به شرایط خاص، برای هر معدن سنگ تزیینی که از نظر روش استخراج در محدوده این بحث باشد ، کاربرد دارد .  برای تعیین ابعاد بهینه بلوک، هزینه‌هایی که تغییرات ابعاد بلوک بر روی آنها تأثیر می‌گذارد ، اعم از هزینه‌های حفاری ، برش و قواره سازی و دیگر هزینه‌های مرتبط با آنها ، مورد بررسی قرار گرفته است . سپس نمودار مجموع هزینه‌ها  برای واحد حجم سنگ در ابعاد مختلف به دست آمده است . در معدن یاد شده، ابعاد 8×5/4×6 متر به ترتیب به عنوان طول ، عرض و ارتفاع بلوک بهینه در نظر گرفته شده است.  افزایش ابعاد و کامل شدن نسبت ابعاد بلوک قواره به بلوک اصلی از جمله نکات مهم در کاهش هزینه است و این روند تا جایی قابل قبول است که منجر به  ایجاد مشکلات فنی نشود و همچنین کاهش چشمگیر هزینه‌های استخراج  را در پی داشته باشد.

کلید واژه‌ها: سنگ تزیینی(ساختمانی) ، ابعاد بهینه ، سیم برش الماسه، معدن لایبید

*بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس