نقش تفریق ماگمایی و ذوب بخشی پوسته در تکوین سنگهای آتشفشانی اسیدی، جنوب دانسفهان

  نقش تفریق ماگمایی و ذوب بخشی پوسته در تکوین سنگهای آتشفشانی اسیدی، جنوب دانسفهان

نوشته: دکتر محمدرضا قربانی*

چکیده

        ویژگیهای زمین شیمیایی و سنگ نگاری سنگهای آتشفشانی اسیدی جنوب‌ دانسفهان گویای آن است که این سنگها محصول فرایندهای سنگ زادی متفاوتی هستند. فرایند اصلی که در تکوین بیشتر این سنگهای اسیدی ایفای نقش کرده، تفریق ماگمایی از راه تبلور بخشی است. این دسته از سنگها، ریولیتهایی با ویژگیهای زیر را شامل می‌شوند: 1) بافت آنها پورفیری است، 2) دارای بی‌هنجاری منفی Eu هستند و 3) همراه با افزایش SiO2، محتوی LILE در این سنگها کاهش و REE آنها افزایش می‌یابد. اندکی از سنگهای اسیدی این ناحیه ویژگیهایی را داراست که گویای پدید آمدن از راه ذوب بخشی سنگهای پوسته بالایی است. این دسته از سنگها، ریولیتهایی رادر برمی‌گیرد که دارای این مشخصات است: 1) بافت آنها شیشه‌ای یا پرلیتی است ، 2) فاقد بی‌هنجاری منفی Eu هستند، 3) دارای بالاترین نسبتهای LILE/REE  وLREE/HREE  در میان سنگهای اسیدی است.

کلید واژه‌ها: ماگما، تبلور، ذوب، پوسته، سنگهای آتشفشانی اسیدی، زمین شیمی، دانسفهان.

*دانشگاه تربیت‌مدرس