آثار ردپای مهره‌داران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش چینه‌شناسی مشمپا، استان زنجان

  آثار ردپای مهرهداران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش چینهشناسی مشمپا، استان زنجان

نوشته: دکتر نصراله عباسی *  و   صفورا شاکری**

چکیده

       در برش چینه شناسی سازند سرخ بالایی به ستبرای 5/276 متر در سه کیلومتری باختر روستای مشمپا (باختر استان زنجان)، آثار ردپای مهرهداران فراوانی یافت شد که شامل ردپای پرندگان پا اردکی Culcitapeda tridens ، Culcitapeda isp.، پرندگان چهار انگشتی Antarctichnus isp.  و پرندگان پنجهرو Avipeda isp.A و Avipeda isp.Bو همچنین اثر ردپای پستانداران از راسته گوشتخواران به نامهایBestiopeda isp. و Credontipes isp. هستند. محیط رسوبی توالی مورد مطالعه، یک محیط کاملاً کم ژرفای حاشیه دریایی بوده که به طور دورهای از زیر آب خارج شده و پس از ایجاد آثار ردپا، دیگر بار  به زیر آب فرو رفته است.

کلید واژه ها: ایکنولوژی، دیرینه شناسی مهرهداران، ردپا، میوسن، زنجان، ایران

*گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

**گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران