ویژگی های زیست چینه‌ای سازند کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در روستای خشت،دهانه ورودی شهر کلات و روستای چهچهه

  ویژگیهای زیست چینه‌ای سازند کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در روستای خشت،دهانه ورودی شهر کلات و روستای چهچهه

نوشته: دکتر فاطمه هادوی *و محمد انور محقی*

     چکیده

  نانوفسیلهای 47 نمونه از سازند کلات از سه محل روستای چهچهه ، روستای خشت و دهانه ورودی شهرکلات برای مطالعات زیست چینه‌‌شناسی بررسی شده است. بر مبنای مطالعات انجام شده، زیست زونهای CC25  و CC26  که معادل ماستریشتین بالایی و بالاترین بخش ماستریشین است، برای روستاهای خشت و چهچهه و  زیست زون   CC25  با سن ماستریشتین پسین برای دهانه وردی  شهر کلات است.

کلید واژه‌ها: زیست چینه‌شناسی، سازند کلات، روستای چهچهه، روستای خشت، دهانه ورودی شهر کلات، نانوپلانکتونهای آهکی

* دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ، گروه زمین‌شناسی