اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران

اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران

حمید کمالی سروستانی1*، عباس صادقی2 و سید مسعود موسویان3

تاریخ دریافت:  11/ 04/ 1391                           تاریخ پذیرش: 02/ 02/ 1394

چکیده

همزیستی میان هیدروییدProtulophila gestroi  و خانواده سرپولیدا از نقاط مختلف اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و...) و خاورمیانه (سوریه) با سن ژوراسیک میانی (باژوسین) تا پلیوسن گزارش شده است. در این مطالعه همزیستی یاد شده برای اولین بار در ایران و دومین بار در خاورمیانه گزارش می‌شود. این همزیستی در سازند دبرسو در منطقه هفتومان در جنوب ‌باختر شهر خور شناسایی شده است. سازند دبرسو با سن سنومانین پیشین- میانی دارای مجموعه غنی از همزیستی هیدرویید Protulophila gestroi با سرپولید Rotulispira در 225 متری از قاعده خود است.

کلیدواژه‌ها: همزیستی، سرپولید، هیدرویید، سازند دبرسو، خور.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌ زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: حمید کمالی سروستانی؛             E-mail: hamid.kamali.sarvestani@gmil.com