ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و محیط تشکیل سنگ های دگرگونی منطقه زنجان- تکاب

ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و محیط تشکیل سنگ ­های دگرگونی منطقه زنجان- تکاب

فرزانه بخشی‌زاد1 و قاسم قربانی2*

تاریخ دریافت:  22/ 11/ 1393                                           تاریخ پذیرش: 18/ 03/ 1394

چکیده

منطقه زنجان- تکاب مشتمل بر انواع سنگ­های دگرگونی شامل پارا- و ارتوگنیس ­ها، آمفیبولیت­ ها، انواع شیست­ ها و میگماتیت­ ها به همراه دایک­ ها و عدسی­ های ماگمایی جوان و کمتر دگرگون شده است. در این مطالعه، سنگ­ های دگرگونی زنجان- تکاب در سه منطقه: 1- آلمالو- قاضی‌کندی- علم‌کندی، 2- قره‌ناز- قوزلو و 3- زکی‌کندی- باروت آغاسی نمونه­ برداری و مطالعه شده­ اند. ارتوگنیس­ ها و لوکوسم میگماتیت­ ها در این مناطق دارای غنی­ شدگی از عناصر کمیاب خاکی سبک نسبت به سنگین هستند و با تهی­ شدگی در عناصری مانند Nb و Ta مشخص می­ شوند. ارتوگنیس­ های منطقه آلمالو- قاضی‌کندی- علم‌کندی دارای دامنه سنی 491 تا 516 میلیون سال هستند، ولی هسته­ های زیرکن­ های دیرین نیز دارند. متاتونالیت­ های این منطقه دارای سن 24 تا 26 میلیون سال هستند. لوکوسم میگماتیت­ ها به همراه پاراگنیس­ ها و آمفیبولیت­ های گنیسی در منطقه قره‌ناز- قوزلو دارای زیرکن­ هایی هستند که شواهد ذوب بخشی در حدود 25 تا 28 میلیون سال را نشان می­ دهند. سن مدل نئودیمیم میگماتیت­ ها مقادیر متغیر 466 تا 1629 را نشان می­ دهد؛ ولی بیشتر داده­ ها سن مدل اردوویسین و اواخر نئوپروتروزوییک را نشان می­ دهند. تغییرات εHf(t) برای حاشیه زیرکن همه نمونه­ ها مقادیر مثبت و سن مدل آنها برابر 400 تا 700 میلیون سال است. با توجه به داده­ های موجود به نظر می­ رسد که افزون بر سنگ­ های دگرگونی دیرین در منطقه زنجان- تکاب، سنگ­ های دگرگون شده (یا کمی دگرگون شده) جوان­ تر نیز در این بخش از ایران دیده می­ شوند. به نظر می­ رسد که فرایندهای فعالیت ماگمایی کادومین ایران در این منطقه نیز دارای بخش قابل توجهی است ولی نسبت به دیگر بخش­ های ایران دامنه سنی وسیع­ تری دارد و نیز کمی جوان­ تر است. تشکیل میگماتیت­ ها و بالا آمدن گنیس‌های دگرگون شده از بخش­ های ژرف­ تر در این منطقه در ارتباط با یک مجموعه Core complex است که از فازهای کششی موجود در ایران در نتیجه عقب‌ راندگی (Roll-back) سنگ‌ کره فرورانده نئوتتیس به زیر بلوک ایران ناشی شده است.

کلیدواژه‌ها: میگماتیت، گنیس، تعیین سن U-Pb، ایزوتوپ Sr-Nd، ایزوتوپ Hf، سن مدل، فعالیت ماگمایی کادومین.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌ زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

* نویسنده مسئول: قاسم قربانی؛  E-mail: ghorbani@du.ac.ir