تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

علی ملائکه1*، محمدرضا قاسمی2، سعید حکیمی3 و عباس بحرودی4

تاریخ دریافت:  14/ 11/ 1393                          تاریخ پذیرش: 27/ 03/ 1394

چکیده

تاقدیس ویژنان در بخش ساده ‏چین‏ خورده از کمربند چین و راندگی زاگرس، در جنوب شهرستان گیلان غرب و در استان کرمانشاه قرار گرفته است. برای تحلیل هندسه و جنبش‌شناسی این تاقدیس ابتدا نقشه زمین­ شناسی گستره مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره­ ای گوناگون، نقشه­ های زمین‌شناسی موجود و عملیات صحرایی در گستره مورد مطالعه تهیه و سپس  4 برش عرضی (A1-A2, B1-B2, C1-C2, D1-D2) عمود بر راستای محور چین به روش شکن (Kink)، در محیط نرم‌افزار اتوکد رسم شده است. برای تحلیل هندسه و جنبش‌شناسی این چین میزان کوتاه‌ شدگی افقی برای دو برش عرضی به دست آمده است. میانگین کوتاه­ شدگی در این برش­ ها 11 درصد است. تحلیل جنبشی تاقدیس ویژنان بر پایه مدل Pablet & McClay (1996) نشان داد که تاقدیس ویژنان یک چین­ فراکنشی است. نمودار ارائه شده توسط Jamison (1987) نیز این نتیجه را تأیید می­ کند. برای اطمینان از نتایج به دست آمده از فاکتوری به نام نسبت اندازه (aspect ratio) که توسط Sattarzadeh et al. (2000) ارائه شده است، استفاده شد. محاسبه این فاکتور نیز نشان می­ دهد تاقدیس ویژنان در دسته چین ­های فراکنشی قرار می‏ گیرد.

کلیدواژه ­ها: تحلیل ساختاری، تاقدیس ویژنان، گیلان غرب، کمربند چین و راندگی زاگرس، چینهای فراکنشی.

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم ‌زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

4 دانشیار، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: علی ملائکه؛  E-mail: m.alimalaekeh@gmail.com