تصویری از منطقه گسلی ژرف بالارود، شمال اندیمشک، جنوب باختر ایران

تصویری از منطقه گسلی ژرف بالارود، شمال اندیمشک، جنوب ­باختر ایران

حسین حاجی­ علی­ بیگی1*

تاریخ دریافت:  17/ 09/ 1393                                                          تاریخ پذیرش: 18/ 12/ 1393

چکیده

منطقه گسلی ژرف بالارود با روند خاوری- باختری بخشی از گسل جبهه کوهستانی در شمال اندیمشک است که منطقه لرستان (در شمال) را از منطقه فروافتادگی دزفول (در جنوب) جدا می­کند. این ساختار به صورت یک منطقه گسلی، تاقدیس­های زیرسطحی و سطحی را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش، برای برخی از این تاقدیس­ها، بر پایه اطلاعات چاه، مقطع لرزه­نگاری بازتابی تفسیر­شده و برداشت صحرایی، مقطع عرضی رسم شد. از این مقاطع برای تحلیل هندسی تاقدیس­ها و تعیین الگوی دگرریختی و زمین­ ساختی این منطقه گسلی استفاده شد. تاقدیس­ها با طولی کمتر از 100 کیلومتر، دارای آرایش پوششی و انواع سازوکار چین­خوردگی، شامل جدایشی، انتشار گسلی و خم گسلی هستند. این تغییر سبک دگرشکلی و گوناگونی چین­خوردگی به بود و یا نبود افق­های جدایشی حدواسط، حضور و چگونگی عملکرد منطقه گسلی بستگی دارد و در کنترل آن است. چین­ها نامتقارن، غیرهارمونیک، غیراستوانه­ای، پیچیده، با همگرایی به جنوب­ باختر و سطح محوری‌ هلی‌کوییدالی هستند. تاقدیس­های لرستان نسبت به فروافتادگی دزفول بیشتر چین­ خورده هستند و کوتاه­شدگی به نسبت بیشتری یافته­اند. حرکت امتدادلغز با مؤلفه چپ­گرد گسلش پی­سنگی، سطح گسل را به فرم هلی­کوییدالی در آورده است. شناسایی سازوکار متفاوت تاقدیس­ها حدفاصل سه مدل اصلی چین­خوردگی مرتبط با گسلش و نتایج تعیین سبک هندسه آنها این فرم را تأیید می­ کند. سوی کلی شیب گسل به سوی شمال است و با افزایش ژرفای شیب به تدریج افزایش می­یابد تا نزدیک پی­سنگ، قائم یا نیمه قائم می­شود. گسل در یک سامانه راندگی از نوع شیب راهه فرودیواره با همگرایی مایل قرار گرفته که با عضو دیگر این سامانه (منطقه گسلی راست­گرد کازرون)، در حاکمیت زمین‌ساخت دندانه­ای ناشی از همگرایی زبانه صفحه عربی است. در طول شیب راهه یک منطقه انتقالی شکل می‌گیرد که بسیاری از فرایندهای زمین­ شناسی ساختمانی و سازوکار‌های زمین­ ساختی در طول این بخش با یکدیگر متفاوت است. منطقه گسلی بالارود پیوسته نیست بلکه آرایش پوششی دارد و احتمالاً با گسل­های برشی پی­سنگی بسیاری (مانند گسل α، به موازات تاقدیس کبیرکوه) بریده و جا­به­جا شده است.

کلیدواژه‌ها: بالارود، کمربند ساده چین ­خورده زاگرس، گسل پی­ سنگی، منطقه گسلی ژرف.

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: حسین حاجی­ علی­ بیگی؛h-alibeigi@sbu.ac.ir  E-mail: