تحلیل جنبش شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران

تحلیل جنبش شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران

حسام یزدانپناه1*، محمد مهدی خطیب2، حمید نظری3 و ابراهیم غلامی4

تاریخ دریافت:  23/ 09/ 1393                             تاریخ پذیرش: 17/ 12/ 1393

چکیده

سازوکار راستالغزی خاور ایران در طی 5 میلیون سال گذشته موجب ایجاد گسل­ های راستالغز فعال در پیرامون و درون بلوک لوت شده است. مقدار نرخ لغزش در طی کواترنر سامانه گسلی نهبندان شامل نه خاوری و باختری در خاور پهنه لوت حدود mm/year5 و روی سامانه گسلی نایبند در باختر پهنه لوت حدود mm/year 1.7±0.3 اندازه­گیری شده است. بر این اساس میزان نرخ لغزش از باختر به خاور پهنه لوت نسبت افزایشی قابل توجهی دارد. شرایط جنبشی بالا موجب ایجاد یک سامانه برشی راست­ بر با نرخ لغزش ناهمسان روی پهنه لوت شده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره ­ای، مشاهدات صحرایی، تغییرات بی‌هنجاری مغناطیسی و مدل­سازی آزمایشگاهی، چگونگی توزیع کرنش سنوزوییک و تغییرات نرخ لغزش در پهنه لوت بررسی شده است. نتایج بیانگر ارتباط مستقیم توزیع دگرریختی ­ها با تغییرات نرخ لغزش در دو سوی پهنه لوت است.

کلیدواژه­ها:خاور ایران،پهنه لوت،جابه‌جایی زمین­ شناسی، نرخ لغزش گسل.

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین ­شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

*نویسنده مسئول: حسام یزدان‌پناه؛E-mail:hesam.yazdanpanah@yahoo.com