رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس

رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس

مریم شیعه1* و وحید چگینی2

تاریخ دریافت:  20/ 12/ 1391                             تاریخ پذیرش: 23/ 03/ 1394

چکیده

در این پژوهش، واکنش‌های خط ساحلی به وسیله دو روش رده‌بندی سواحل شامل روش‌های هانسن و هایس در استان هرمزگان میان بندر لنگه تا گاوبندی بررسی شده است. برای بررسی این دو روش، ابتدا نوع نیروهای هیدرودینامیکی حاکم بر سواحل این منطقه شناسایی و سپس متغیرهای مؤثر در آنها اندازه‌گیری شده است. سواحل این استان طبق روش هایس در حوالی بندر تحونه، حوالی گرزه، میان گرزه و چیرویه، میان بندر چارک و گرزه و حوالی مقام به‌طور سالانه کشند چیره (با اثر ضعیف) و در دماغه بستانه، بندر چیرویه و حوالی مقدان نوع ساحل انرژی ترکیبی (با اثر کشند چیره) شناسایی  شده‌اند. اما از دیدگاه و روش رده‌بندی هانسن در همه این ایستگاه‌ها، ساحل از نوع موج- کشند است.

کلیدواژه‌ها: رده‌بندی سواحل، ساحل موج-  کشند، ساحل کشند چیره، ساحل با انرژی ترکیبی، استان هرمزگان.

1دکترا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران  

2استادیار، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: مریم شیعه؛  E-mail:m.shiea@gmail.com