تأثیر پهنه گسلی عرضی، برشی سبزپوشان بر تاقدیس چغال و گسترش مناطق فشارشی در ناحیه همپوشانی آنها، بخش زاگرس چین‌- رانده

تأثیر پهنه گسلی عرضی، برشی سبزپوشان بر تاقدیس چغال  و گسترش مناطق فشارشی در ناحیه هم­پوشانی آنها، بخش زاگرس چین‌- رانده

اسلام  توکلیان1 و علی یساقی2*

تاریخ دریافت:  09/ 11/ 1391                          تاریخ پذیرش: 20/ 02/ 1394

چکیده

کمربند چین خورده- رانده زاگرس توسط مجموعه ­ای از گسل­ های عرضی با آرایش پلکانی قطع شده است. این آرایش پلکانی گسل­ های عرضی موجب گسترش مناطق همپوشانی میان آنها -جایی که بسته به هندسه این آرایش و سازوکار گسل­ ها، مناطق فشارشی وکششی گسترش می­ یابند- شده است. یکی از این پهنه ­های گسلی عرضی در زاگرس، پهنه گسل سبزپوشان با روند شمال باختر و سازوکار راستالغز راست­ بر است. پهنه گسل سبزپوشان از آنجا که دارای مجموعه ­ای از قطعات گسلی با هندسه پلکانی ساعتگرد است، سبب ایجاد مناطق فشارشی میان این قطعات گسلی  شده است. نمونه ­ای از این مناطق، تاقدیس چغال در منطقه قیر و کارزین ناحیه فارس زاگرس چین‌خورده است. برداشت­ های دقیق صحرایی به ­همراه تفسیر تصاویر ماهواره‌ای سبب شناسایی پهنه گسلی پلکانی راست­گرد با سازوکار امتدادلغز راست­ گرد در بخش باختری تاقدیس چغال شده است. این پهنه گسل پلکانی شامل گسل­ های شمال قیر و هرم هستند. در منطقه همپوشانی میان این گسل­ ها، ساختارهایی از جمله گسل­ های راستالغز با مؤلفه وارون، راندگی‌ها، چین­ های جوان و ریزدوپلکس ­های گسلی برداشت شده است که هندسه ساختاری همانند ساختارهای مرتبط به مناطق فشارشی میان گسل­های راستالغز پلکانی مدل­های آزمایشگاهی دارند. همانند چنین مناطق فشارشی که در تاقدیس­های سفیدار و قل­قل به ترتیب در شمال و جنوب تاقدیس چغال نیز تحلیل شده، به مناطق هم­پوشانی میان مجموعهای از گسل­های راستالغز راست­ گرد با آرایش پلکانی ساعت ­گرد در راستای پهنه سبزپوشان نسبت داده شده است. این گسل­ های پلکانی در سطح به عنوان اثر فعالیت گسل سبزپوشان در پی­ سنگ روی پوشش رسوبی دارای قاعده جدایشی تحلیل شده است.

کلیدواژه­ ها: زاگرس چین­- رانده، پهنه گسلی عرضی- برشی سبزپوشان، منطقه فشارشی چغال، گسل­ های پی­ سنگی، آرایه پلکانی گسل­ های راستالغز.

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین ­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: علی یساقی؛E-mail:yassaghi@modares.ac.ir