پراکندگی و تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران (برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس) و کاربرد دیرین‌بوم‌شناختی آنها

پراکندگی و  تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران (برش دهانه ورودی ناودیس چهل­ کمان، باختر سرخس) و کاربرد دیرین‌بوم‌شناختی آنها

محمد وحیدی‌نیا1،  مرضیه وحدتی ‌راد2*و  عباس صادقی3

تاریخ دریافت:  03/ 07/ 1391                   تاریخ پذیرش: 20/ 12/ 1393

چکیده

در این پژوهش به مطالعه روزن‌­بران پلانکتونیک سازند خانگیران که معرف آخرین نهشتههای دریایی پهنه کپه­ داغ هستند، پرداخته شده است. پس از مطالعه بخشی از این سازند که در دهانه ورودی ناودیس چهل­ کمان (باختر سرخس) رخنمون یافته، 32 گونه متعلق به 11 جنس از روزن­‌بران پلانکتونیک شناسایی شد. با استفاده از زون­ بندی روزن‌­بران پلانکتونیک پالئوژن، 8 زیست ­زون از E4 تا E11 شناسایی شد. در پایان آشکوب­ های ایپرزین ـ لوتسین برای این سازند معرفی می­ شود. بر پایه تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک سازند خانگیران، فراوانی معمول تا کم جنس Subbotina و حضور کمیاب تا نبود آن در نمونه­ های بالایی سازند­، پایین بودن درصد فراوانی جنس­ های Catapsydrax و Parasubbotina و فراوانی بالای جنس Acarinina در سرتاسر این سازند نشاندهنده چیرگی آب­ های گرم و شرایط غذایی متوسط در این ناحیه بوده است.

کلیدواژه­ها: روزن­ بران پلانکتونیک، سازند خانگیران، ائوسن، ایپرزین ـ لوتسین.

1دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  

2دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  

3دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: مرضیه وحدتی‌راد؛ E-mail: marzievahdati@yahoo.com