نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود)

نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود)

وحید جودکی1*  و رسول اجل‏ لوئیان2

 تاریخ دریافت:  08/ 11/ 1391                              تاریخ پذیرش: 10/ 12/ 1393

چکیده

در مطالعه موردی حاضر به دلیل روباره زیاد تونل قمرود (در برخی نقاط تا حدود 600 متر) و همچنین وجود پهنه‌های گسلی و خرد شده فراوان در مسیر طرح، عملیات حفاری با مخاطرات لهیدگی و ریزش توده‏ سنگ‌ها روبه‌رو شد. در قطعه‌های 3 و 4 این تونل، مجموعه این عوامل، سبب توقف‌های مکرر و طولانی‏ مدت ماشین‏ حفار تمام‌ مقطع (حدود 600 روز) شد. محدوده عملیاتی این طرح در پهنه زمین ‏شناسی سنندج- سیرجان است. سنگ‌های موجود در این پهنه به دلیل تحمل جنبش‌های زمین‌ساختی بسیار، دارای درجه دگرگونی متوسط به بالا هستند که سبب تبلور دوباره و جهت‏ یافتگی کانی‌ها شده است. در پژوهش حاضر ضمن تهیه مقاطع نازک سنگ برای انجام مطالعات میکروسکوپی، با تأکید بر ویژگی‌های سنگ‌شناسی سازندها به بررسی نقش شرایط زمین‏ شناسی مسیر تونل در رخداد مخاطرات حفاری پرداخته ‏شده است. از این ‎رو با پیمایش سطحی در راستای محور تونل از رخنمون‎های سطحی و نیز از توده‎ سنگ‎های درون تونل چندین نمونه سنگ برای مطالعه انتخاب شد. بیشتر مشکلات در واحدهای متورق سازند ژوراسیک و در مقاطعی رخ داده است که عملکرد گسل‎ها و نیز روباره زیاد تونل (تنش برجای زیاد)، شرایط زمین‎شناسی نامساعدی را ایجاد کرده است. نتایج حاصل بیانگر این حقیقت است که خواص سنگ‌ شناسی (بافت، کانی‎شناسی و ...) در توده‎ سنگ‎های ضعیف متورق (شیست، اسلیت، گرافیتشیست) و تناوب این تشکیلات با واحدهای مستحکم (رگه‎های کوارتزی و کوارتزیتی)، در کنار  دیگر عوامل زمین‏ شناسی، بر رخداد مخاطرات و توقف‌های تی‎بی‎ام مؤثر بوده‎ است. نتایج آزمون اندیس سایش سورشار نیز نشانگر سختی و استحکام بالای رگه‎های کوارتزیتی است که استحکام آنها، نقش آشکاری در ایجاد شرایط سینه‎کار مختلط و تشدید مخاطرات (در زمین‎های فشارنده و ریزشی) داشته‎ است.

کلیدواژه‏ها: ماشین‏ حفار تمام‌مقطع (تی‏ بی‏ ام)، سنگ‌شناسی، لهیدگی، ریزش، مقاطع نازک، سورشار، سینه‎کار مختلط.

1کارشناسی ارشد، گروه ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور هراز راه، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین‏شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

*نویسنده مسئول: وحید جودکی؛   E-mail: Joudaki_vahid@yahoo.com