زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس های کبیرکوه (برش هولستم-پشته) و سورگاه (برش مهدی‎آباد) و مقایسه آن با برش نمونه

زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس ­های کبیرکوه (برش هولستم-­­پشته) و سورگاه (برش مهدیآباد) و مقایسه آن با برش نمونه

برهان اسدی1*و عباس صادقی2

تاریخ دریافت:  29/ 04/ 1393                           تاریخ پذیرش: 10/ 12/ 1393

چکیده

به­ منظور مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازند ایلام در تاقدیس های کبیرکوه و سورگاه، دو برش مهدیآباد و هولستم-پشته انتخاب و بررسی شد. ستبرای سازند ایلام در برش­های مهدی‌آباد و هولستم-پشته به­ترتیب 183و66 متر و سنگ‌شناسی عمده آن شامل سنگ‌آهک، سنگ‌آهک­ های رسی و شیلی همراه با میان‌لایه­هایی از شیل است. مرز زیرین و بالایی سازند ایلام به­ترتیب با سازند­های سورگاه و گورپی در هر دو برش مورد مطالعه همشیب و همراه با گسستگی سنگ ‌شناسی است. در مطالعات زیست­ چینه­ ای سازند ایلام در هر دو برش مورد مطالعه، ضمن شناسایی 36 گونه متعلق به 15 جنس از روزنبران پلانکتونی، 4 زیست ­زون زیر بر پایه زون­ بندی زیستی Premoli Silva&Verga(2004)شناسایی و معرفی شد.

1.Dicarinellaconcavatazone

2. Dicarinellaasymetricazone

3.Globotruncanitaelevata zone

4. Globotruncanaventricosazone

 بر پایه زون­ های زیستی معرفی شده سن سازند ایلام در دو برش مورد مطالعه، سانتونین پیشین تا اوایل کامپانین میانی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها:زیست‌چینه‌نگاری، سازند ایلام، برش مهدیآباد، برش هولستم­-­پشته، تاقدیس سورگاه، تاقدیس کبیرکوه.

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

*نویسنده مسئول:برهان اسدی؛E-mail: borhanasadi@yahoo.com